Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.918 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
25reacties

Martijn Rieter van Helder Helmond stelde vandaag 5 schriftelijke vragen aan B&W over het feit dat Helmond zich niet heeft aangemeld als deelnemer voor de landelijke wietproef. 
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Afgelopen week was in het nieuws dat Helmond zich niet heeft aangemeld voor de proef met legale wietteelt. Terwijl gemeentes als Eindhoven en Breda zich wel hebben aangemeld. In oktober beslist het kabinet in welke gemeenten legale wietteelt vier jaar is toegestaan. Doel is om te onderzoeken of deze regulering door de overheid tot gevolg heeft dat de criminaliteit daalt en de volksgezondheid verbetert. Op 5 januari 2016 heeft de raad een motie, die mede ondertekend is door Helder Helmond, met als onderwerp: ‘’Actueel Experimenteerruimte voor geregelde keten wietteelt’’ aangenomen. Zodoende komen we tot de volgende vragen:

 1. Wat zijn de redenen om Helmond niet aan te melden?
 2. Bent u het met ons eens dat met de toenemende drugsproblematiek het juist een meerwaarde zou zijn om deze wietproef in Helmond te laten plaatsvinden. En dat we met het niet aanmelden van onze gemeente het verkeerde signaal afgeven.
 3. Waarom zijn wij als raad hier niet over geïnformeerd? Had dit wel gemoeten?

Onze burgemeester was lid van de commissie-Schneiders die met het rapport ‘Failliet van het gedogen’ de aanzet gaf tot de proef. Zij is ook lid van de bestuurlijke werkgroep cannabisteelt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

 1. Gezien het feit dat onze burgemeester actief is geweest in verschillende werkgroepen, had ze zich niet juist sterk moeten maken om Helmond aan te melden voor deze wietproef?

Een onafhankelijke onderzoekscommissie-Knottnerus adviseerde eind juni om de proef uit te breiden tot meer dan tien gemeenten, die ook nog flink van elkaar verschillen. Er moet volgens die commissie met veel verschillende soorten wiet en hasj worden geëxperimenteerd, zonder een grens te stellen aan de sterkte. De uitkomsten zouden anders niet bruikbaar zijn om iets te zeggen over de effecten van wietregulering in heel Nederland. Helaas heeft het kabinet dit niet overgenomen.

 1. Gaat u nog actie ondernemen om dit alsnog gerealiseerd te krijgen?

In de reacties hieronder staan updates.

25 reacties:

Wat vreemd dat Helmond niet wil meedoen. Ik dacht nu het CDA uit het stadsbestuur is dat dat op zeker zou gebeuren. Slechte zaak!!

Beantwoorden

goede handel is dat, Patrick van der Pol wordt slapend rijk in Helmond. Heeft hij ff geluk dat hij een coffeeshop mocht beginnen.

Beantwoorden

Update 1:
B&W: Helmond wellicht wel als controlegroep in de wietproef
Dat en meer liet B&W weten in antwoord op de raadsvragen van Helder Helmond. Hieronder hun volledige beantwoording.

 1. Vraag: Wat zijn de redenen om Helmond niet aan te melden?
  Antwoord: Zoals u bekend, heeft het onderwerp van de mogelijke regulering van wietteelt al langer de aandacht van ons college. Al in 2015 is de burgemeester toegetreden tot een werkgroep van de VNG, dat met het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ nieuw licht heeft laten schijnen op de discussie rondom het geldende gedoogbeleid. Mede naar aanleiding van dit rapport heeft het nu zittende kabinet besloten om ruimte te scheppen voor pilots. Doel daarvan is inzichtelijk te maken hoe de overheid het beste om kan gaan met deze thematiek. Zowel het tegengaan van criminaliteit en illegaliteit als het beschermen van de volksgezondheid zijn daarbij belangrijke invalshoeken.
  Ons college is content met deze ruimte. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk hierin niet solitair te opereren, maar dit in nauwe samenwerking te doen met onze partners. Op dit vlak zijn dat concreet de provincie en andere steden binnen de B5, waarmee we ook verenigd zijn binnen de Taskforce. Dit is ook conform hetgeen uw raad heeft gevraagd tijdens de motie die op 5 januari 2016 is ingediend en breed is aangenomen. Daarin draagt u het college op om “in afstemming met de provincie Noord-Brabant, en in elk geval met de vijf grootste steden, te komen tot een aantal voorstellen aan de minister om te gaan experimenteren voor een geregelde keten wietteelt”.
  De afgelopen maanden is actief overleg met de B5 gevoerd over deelname vanuit Noord Brabant aan de pilot. Op 1 november jl. heeft de burgemeester van Breda een brief aan de minister gestuurd waarin hij – mede ook namens Helmond – de wens uitspreekt dat steden in Noord-Brabant deelnemen aan de pilot. Hierop is vanuit het ministerie gereageerd dat “de belangstelling van de vijf gemeenten is genoteerd.” Overigens is de officiële aanmeldprocedure tot nog toe niet geopend en is er van inschrijvingen dan ook nog geen sprake. Zoals het Eindhovens Dagblad terecht beschrijft, ook niet van Helmond.
  De pilot heeft, vanuit het belang van gereguleerd beleid, echter nog steeds onze bijzondere interesse. Aangezien Helmond slechts één coffeeshop heeft, lag actieve deelname niet in de lijn der verwachtingen. Dit perspectief is mogelijk veranderd nu de commissie Knottnerus de minister heeft geadviseerd niet alleen zes tot tien gemeenten te laten deelnemen, maar tevens gebruik te maken van een controlegroep. De B5 als geheel is géén kandidaat voor deelname. Hoewel we elkaar niet zullen gaan beconcurreren, ontstaat hiermee wellicht toch ruimte voor een actieve Helmondse rol. Eventueel zouden wij als controlegroep kunnen fungeren binnen Zuidoost Brabant, indien een pilot in Eindhoven landt. Zodra de exacte voorwaarden en criteria voor de pilot duidelijk zijn, zullen we hierin als college een positie bepalen en hierover nader het gesprek met onder meer Eindhoven aangaan. Uiteindelijk komt de genoemde expertgroep met een advies richting de minister over welke gemeenten mee moeten doen. Daarbij zal in elk geval worden gekeken naar spreiding in zowel de ligging, grootte en aard van de deelnemende gemeenten.
 2. Vraag: Bent u het met ons eens dat met de toenemende drugsproblematiek het juist een meerwaarde zou zijn om deze wietproef in Helmond te laten plaatsvinden. En dat we met het niet aanmelden van onze gemeente het verkeerde signaal afgeven.
  Antwoord: U heeft gelijk dat er in Helmond, evenals in veel vergelijkbare steden, sprake is van drugsproblematiek. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie besteden wij hier veel aandacht aan, zoals u ook hebt kunnen merken aan berichtgeving over diverse aanhoudingen die de afgelopen weken rondom drugscriminaliteit zijn verricht. Eerder hebben wij u in het kader van het Aanvalsplan Veiligheid over deze geïntensiveerde aanpak geïnformeerd, en ook in de bespreking van het Masterplan Veiligheid 2019 – 2022 heeft uw raad (mede) dit thema als prioriteit benoemd. Kortom: drugsproblematiek heeft onze verhoogde aandacht. Vanuit die gedachte zijn wij ook groot voorstander van de mogelijkheid van pilots en neemt de burgemeester een actieve rol in binnen dit actuele dossier.
 3. Vraag: Waarom zijn wij als raad hier niet over geïnformeerd? Had dit wel gemoeten?
  Antwoord: Zoals aangegeven heeft het college actief opvolging gegeven aan de op 5 januari 2016 in uw raad aangenomen motie. Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur& Economie op 14 december 2017 heeft de burgemeester medegedeeld zitting te hebben in de bestuurlijke werkgroep rondom cannabisteelt, die de minister van adviezen voorziet rondom de pilots. Tijdens die commissievergadering is tevens aangegeven dat niet alle in de werkgroep vertegenwoordigde gemeenten aan de pilot kunnen meedoen en dat de kans aanwezig is dat een samenwerkingsverband als de B5 niet kan deelnemen aan de pilot. Onlangs hebben zich binnen dit dossier nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Daarop wordt nu, binnen de intentie van de motie van uw raad, bestuurlijk en ambtelijk geacteerd.
 4. Vraag: Gezien het feit dat onze burgemeester actief is geweest in verschillende werkgroepen, had ze zich niet juist sterk moeten maken om Helmond aan te melden voor deze wietproef?
  Antwoord: Die mening delen wij niet. De burgemeester heeft een actieve betrokkenheid en prominente positie in dit thema. Vanuit de dagelijkse praktijk is haar gebleken dat het huidige gedoogbeleid zowel op het vlak van criminaliteit als op het gebied van de volksgezondheid onvoldoende waarborgen biedt. Betrokkenheid van Helmond vinden wij wenselijk, maar uiteindelijk is het doel van de pilots om het landelijke beleid te kunnen verbeteren. Een kwalitatief goed verloop van de pilot staat voor ons dan ook voorop. Als wij hier een bijdrage aan kunnen leveren – binnen acceptabele kaders en voorwaarden – zullen we dat niet nalaten.
 5. Vraag: Gaat u nog actie ondernemen om dit alsnog gerealiseerd te krijgen?
  Antwoord: Kern voor ons college is dat de huidige gedoogproblematiek niet werkt en bovendien niet begrijpelijk is voor onze inwoners. Welk beleid in de toekomst ook wordt gevoerd, wij vinden het belangrijk dat de volksgezondheid wordt gewaarborgd én dat drugscriminaliteit en –illegaliteit worden tegengegaan. Dat is onze inzet en daar zullen we ook de komende tijd aan vasthouden. Of we een actieve rol kunnen spelen, eventueel in samenwerking met Eindhoven, zal de komende tijd blijken. Feit is wel dat we de nieuwe ideeën en ontwikkelingen die naar aanleiding van de pilots inzichtelijk worden sowieso zullen meenemen in de mogelijke doorontwikkeling van het (soft)drugsbeleid in Helmond.
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zondag 15 juli 2018 om 09:03:

Doen!

Beantwoorden

Aha, dus dan gaan we als controlegroep meedoen en mag er gedurende proef niets gebeuren met het drugsbeleid in Helmond…

Beantwoorden
Michiel van Geel

@Michiel van Geel op zondag 15 juli 2018 om 11:35:

Dat is niet te hopen want die proef duurt vier jaar! Daar kan jullie D66-wethouder het toch niet mee eens zijn of zit dat in het takenpakket van de CDA-burgemeester?
Ik zeg: laat die eer als controlegemeente maar aan een ander.

Beantwoorden

Update 2:
Indien mogelijk doet Helmond mee aan de landelijke wietproef
Mits Helmond voldoet aan de criteria gaat burgemeester Elly Blanksma onze gemeente aanmelden voor de wietproef. Dat zei zij vanavond in het ‘vragenhalfuurtje’ in antwoord op de vragen van Martijn Rieter van Helder Helmond.
De spelregels voor gemeenten om te mogen deelnemen aan dit landelijk experiment rond gereguleerde wietteelt worden in Den Haag opgesteld. Die zijn op dit moment nog niet gereed, maar zodra die bekend zijn wordt bekeken of Helmond daarbinnen valt. Eerder dit jaar stelde dit jonge raadslid ook al schriftelijke vragen over de wietproef aan B&W (zie bovenaan).

Beantwoorden

Gekent aan zat helmonderss tips vragen hoe da ut moet weet ik zeker

Beantwoorden

halen ze wiettelers uit de huizen omdat het verboden is en dan gaan ze n wietproef doen fijn dat nu de illegale wieters het lezen heel slim is dat

Beantwoorden

Nou, dat zal me wat worden. Alsof het hier in Helmond zo goed geregeld is met de wiet.

Beantwoorden

Dus toch! Goede zaak dat Helmond zich gaat aanmelden bij die wietproef. Want wat voor rare criteria zouden er moet komen die Helmond kan uitsluiten?? Pluimpje voor de burgemeester en Helder Helmond.

Beantwoorden

Burgemeester blij, wordt het toch nog legaal, was toch iets met de vorige Burgemeester en wiet!

Beantwoorden
Franka van de Voort

Toch raar ? Dezelfde burgemeester heeft ons Mother Nature’s Finest in het verleden laten weten nooit iets met cannabis te willen doen vandaar dat wij toen als patiënten het heft maar in eigen hand genomen hebben .groot was onze verbazing dan ook dat de gemeente Helmond jaren later wel in 1 keer wietteelt faciliteerde om er vervuilde cbd producten van te laten maken dit omdat ze totaal niet wisten waar ze mee bezig waren en alleen maar geld zagen waar de patiënten weer de dupe van zijn .En nu gaan ze hetzelfde doen met de coffeeshop “wiet” gewoon mee willen doen voor het geld maar nergens geen verstand van hebben oei oei wij zijn benieuwd

Beantwoorden

Update 3:
Helmond meldt zich toch aan voor deelname aan de landelijke wietproef. De persdesk van de gemeente bevestigt dat en daarmee doet burgemeester Elly Blanksma de belofte gestand die zij in oktober deed (zie update 2). De Helmondse deelname aan dit experiment met staatswiet wordt indien mogelijk gekoppeld aan de opening van een tweede coffeeshop in onze stad, zie ook https://www.deweblogvanhelmond.nl/afgevoerd_van_de_voorpagina/komt-de-2e-coffeeshop-op-het-havenplein/.
Doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd. Daarbij worden de effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid bekeken.

Beantwoorden

Update 4:
‘Helmond mag niet meedoen aan het nationale experiment met legale wiet’
Helmond staat niet op de lijst van 10 gemeenten die meedoen aan de nationale wietproef. Dat meldde persbureau ANP vanavond na het inzien van stukken van de onafhankelijke adviescommissie ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Die commissie maakt morgen bekend welke gemeenten mogen deelnemen aan dit experiment met staatswiet. Verwacht wordt dat het kabinet die aanbeveling volgt.
Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad zijn de uitverkorenen. Doel van het experiment is om te onderzoeken of én hoe op kwaliteit gecontroleerde legale wiet aan coffeeshops kan worden geleverd. Daarbij worden de effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid bekeken en vergeleken met andere gemeenten. De proef zou in 2021 moeten beginnen.
In totaal hadden zich behalve Helmond 25 gemeenten aangemeld voor de proef. Een jaar geleden wilde Helder Helmond weten waarom onze stad zich niet had aangemeld als deelnemer voor deze landelijke wietproef. Zoals je in de eerdere updates hierboven kunt lezen, bleek burgemeester Elly Blanksma vervolgens toch in te stemmen met aanmelding tot deelname.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 28 augustus 2019 om 23:25:

Nu Helmond niet is gekozen zal Blanksma wel opgelucht zijn. Onder druk van coalitiepartijen had ze Helmond toch maar aangemeld hoorde ik.

Beantwoorden

Oooo wat jammer. Willen ze dat wel gewoon afschaven

Beantwoorden

Ik ben zelf geen gebruiker, maar in Italië koop je wiet bij de gemaksshop. Ik geloof niet dat er veel problemen daar. De pasta smaakt er nog net zo goed.

Beantwoorden

Blij toe dat er geen experiment komt, al overlast genoeg!!! Komt er nu wel die tweede coffeeshop in Helmond?

Beantwoorden

Update 5:
Helmond kan toch een beetje meedoen aan de landelijke wietproef
“Het is jammer dat dit niet is gelukt.” Dat schreef burgemeester Elly Blanksma in reactie op het nieuws dat Helmond niet bij de 10 uitverkoren interventiegemeenten zit (zie update 3 hierboven) in een brief aan de gemeenteraadsleden.
Bij deze 4 jaar durende landelijke wietproef wordt de gemeente Helmond echter wel uitgenodigd om te dienen als controlegemeente. Die aanbeveling deed commissievoorzitter prof. dr. André Knottnerus vanochtend bij de presentatie van zijn advies (pdf) (dat gisteren dus al deels uitlekte). Een controlegemeente is een gemeente waarin de gesloten cannabisketen niet wordt geïntroduceerd maar waarin verder een vergelijkbare gegevensverzameling als in interventiegemeenten plaatsvindt. Door het vergelijken van trends in uitkomsten in interventie- en controlegemeenten kunnen de ontwikkelingen in de 10 deelnemende gemeenten beter geduid worden. Ook Hoorn, Lelystad, Midden-Groningen, Roermond, Tiel en Zutphen zijn aangemerkt als controlegemeenten.
Ook meldde de burgemeester vanochtend in haar brief (pdf) dat een tweede coffeeshop in Helmond alleen mogelijk was bij deelname aan dat experiment gesloten coffeeshopketen. Daarom vindt zij dat dat opnieuw bekeken en besproken moet worden in de gemeenteraad. “Er is nu een nieuw afwegingsmoment ontstaan. Want in de concept beleidsregel coffeeshops is opgenomen dat de mogelijkheid voor de vestiging van een tweede coffeeshop pas wordt opengesteld na definitieve deelname van Helmond aan het experiment gesloten coffeeshopketen.”

Beantwoorden

Nee mensen doen het zelf al hahahaha

Beantwoorden

@Jan op donderdag 29 augustus 2019 om 03:31:

@De weblog van Helmond op donderdag 29 augustus 2019 om 11:55:

Ik weet niet hoe het precies zit met die afspraken destijds in de gemeenteraad, maar Blanksma heeft toch haar zin gekregen. Er komt dus de komende jaren geen tweede coffeeshop volgens update 5 en dat heeft ze klaargespeeld via die wietproef.

Beantwoorden

Wel of niet gewoon door draaien met die handel

Beantwoorden

Gelukkig nog genoeg tuiniertjes in helmond ????????????????????

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *