Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Ron

11reacties

Peters: Helmond verdient een bruisende markt

Momenteel buigt de raad zich over de horecavisie voor 2030. Door de impact van corona heeft de herziening van deze visie wat vertraging opgelopen. In de commissie heeft het CDA Helmond echter al een positieve indruk kunnen geven over de door het college opgestelde visie. Hierbij zijn horecaondernemers en ondernemersverenigingen nauw betrokken, een participatie die wij ten zeerste toejuichen.Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
17reacties

Peters: mobiliteit: visie of “luchtfietserij”?

De gemeenteraad is al een tijd bezig met de Mobiliteitsvisie 2040. Daarin legt de gemeenteraad de kaders vast voor verkeer, bereikbaarheid, doorstroming van verkeer, parkeerbeleid en ook groen. Voor de zomervakantie besloot wethouder Bonte dat hij de inbreng vanuit de bevolking en bedrijfsleven nog zou bekijken en met een bijgestelde visie zou komen. In de eerste commissievergadering na de vakantie kwam een flink aantal insprekers onder de aandacht brengen waarom de visie niet op deze wijze kan worden vastgesteld.Lees verder »

44reacties

Peters: De wil van de Coalitie is WET

Niet zelden nemen leden van de gemeenteraad de woorden samenwerking en participatie in de mond. De dagdagelijkse praktijk is echter een geheel andere werkelijkheid. Een werkelijkheid waarmee collega Vervoort en ik de laatste raadsvergadering fors mee geconfronteerd werden.
Wat was er aan de hand? De CDA-fractie diende mede een motie van treurnis in vanwege het hoogst ongelukkig verlopen proces rondom de toegankelijkheid tijdens carnaval van de Spurriezeiers.Lees verder »

20reacties

Peters: Werken, kinderen en politiek…

Column Ron Peters CDADit is mijn laatste bijdrage aan de weblog van Helmond. Terecht dat de redactie mij wees op het feit dat ik nu al voor de 3e keer mijn column te laat had ingeleverd. Hoewel ik het altijd heel leuk heb gevonden om mijn bescheiden bijdrage te leveren aan de weblog van Helmond, het combineren van een voltijds baan, 3 kinderen en een huishouden en het raadslidmaatschap maakte het dat het schrijven van de column er, te vaak, bij in schoot. Dat kan natuurlijk niet en dan moet je stoppen. Nou dat doe ik dan ook, zij het met een beetje spijt in het hart. De paar bijdragen die ik heb geleverd hebben, op onderdelen best forse discussies opgeleverd. Denk maar eens terug aan het coffeeshopbeleid. Dat is toch in de vorige periode best heftig geweest, zeker omdat het CDA vrijwel alleen stond in de gemeenteraad als het om de vestiging van de 2e coffeeshop ging. De laatste 4 jaren, dat ik voor het CDA in de raad mocht werken, is er heel veel gebeurd. Nu zit er een nieuwe coalitie en de komende jaren zullen we fors de buikriem moeten aanhalen willen we de gemeentelijke begroting sluitend krijgen. Daar gaan Helmonders wat van merken, dan kan bijna niet anders. Het zal de kunst worden om de “pijn” gelijkelijk over de stad te verdelen, al zullen we dat “natuurlijk” nooit goed doen in sommige ogen. Daar zal op het weblog van Helmond flink wat over te lezen zijn, schat ik zo in. Ik zal die discussies graag volgen en lezen wat de bezoekers van het weblog daar zoal van vinden. Ik zal ook mijn collega columnisten graag blijven volgen. Ik vond het altijd erg leuk om te lezen wat hen nu bezig hield, al was ik het lang niet altijd met ze eens. Dat is het mooie van een column, je mag schrijven wat je wilt en vooral datgene wat je bezig houd. We mopperen wel eens maar als je het allemaal eens precies bekijkt dan doen wij het in Helmond helemaal zo gek nog niet. Het kan natuurlijk altijd beter en daar moeten we, als gemeenteraad, goed oog voor hebben. Ik zal me daar de komende jaren in ieder geval voor inzetten. Ik wens alle lezers en bezoekers van het weblog van Helmond alle goeds toe en mijn collega columnisten heel veel succes en plezier.

Het ga u allen goed.

Ron Peters
Raadslid
CDA

2reacties

Peters: Een daadkrachtige start

Column Ron Peters CDADe verkiezingen zijn geweest, de nodige verschuivingen op posities hebben zich voltrokken en de nieuwe raad is aan het werk gegaan. Afgelopen zaterdag kwam de gemeenteraad met de burgerleden bijeen om de gang van zaken, werkwijze van het ambtelijk apparaat, en de regeltjes met elkaar te bespreken. Een goed initiatief want er zijn nogal wat nieuwe raadsleden die best een beetje moeten wennen aan de werkwijze en vooral de termen. “U zult zich de afkortingen eigen moeten maken want daarmee is de gemeentelijke politiek doorspekt”, sprak raadsgriffier Jaspers tijdens de bijeenkomst. Ik kan als wat ervaren raadslid stellen dat je daar heel snel aan gewend raakt en ook snel aan gaat meedoen. Als je maar niet in afkortingen gaat praten naar de kiezer en het bij “gewone mensen taal” houd. Het eerste daadkrachtige besluit is al genomen. Voortaan gaan we de jaarrekening vaststellen voordat we ons gaan buigen over de voorjaarsnota. Nou, nou is dat nu zo belangrijk, zult u zeggen? Ja, het is mij de laatste jaren altijd een raadsel geweest waarom we dat niet deden. In elke gewone vereniging maak je eerst de balans op van het vorige jaar voordat je naar de begroting naar het volgende jaar gaat kijken. Ik heb ooit eens een amendement in gediend in de gemeenteraadsvergadering om dat te veranderen en al snel bleek dat ik helemaal alleen stond (met mijn CDA fractie). Vanaf volgend jaar zullen we dan anders gaan doen. We gaan eerst de rekening opmaken en dan kijken naar de plannen. We weten dan namelijk precies wat we te kort zijn gekomen of wat we over hebben gehouden. Dan kun je als Raad ook sturen op hoofdlijnen en bepalen wat er in financieel opzicht moet gebeuren. Afgelopen zaterdag werd deze mededeling gedaan aan de aanwezige raads- en commissieleden. Dat is heel positief te noemen want we staan de komende jaren voor heel belangrijke financiële keuzes en dan moet je als gemeenteraad wel weten wat het feitelijke huishoudboekje in het voorafgaande jaar heeft gedaan. In de vorige raadsperiode was ik lid van de commissie financiën en ook in deze periode mag ik me weer bezighouden met de “centjes”. Dit besluit ervaar ik dan ook als bijzonder belangrijk en noem dat een daadkrachtige start. Het geeft de gemeenteraad in ieder een belangrijk sturend instrument in handen die het echt nodig heeft om een goede financiële koers uit te zetten.

Ron Peters
Raadslid
CDA

Peters: Afscheid of toch wachtkamer?

Column Ron Peters CDADe Helmonders hebben gestemd en de uitslag, ook na de hertelling is bekend.Het CDA is, ondanks verlies van 1 zetel, de grootste partij geworden. De PvdA verloor 3 zetels en onze collega's van de VVD hebben een goede uitslag gemaakt met 1 zetel winst.Tjonge wat een spanning en we hebben gezien dat het stemmen met het rode potlood toch de nodige problemen gaf met het tellen. Omdat voor het behalen van een voorkeurszetel nog maar een kwart van de kiesdeler nodig was, is ook bij mijn partij een aantal collega's hoger op de lijst gekomen. Hier past een ferm proficiat voor al die kandidaten die op eigen kracht de raadszetel hebben weten te bemachtigen. Voor mij persoonlijk betekent het dat ik buiten de boot val, tenminste, als het CDA niet in het college terecht gaat komen. Als dat namelijk wel het geval is dan zit er de kans in dat ik doorstroom naar de raad. Dat weten we pas als de coalitieonderhandelingen zijn afgerond. Even in de wachtkamer dus!
De uitslag van de verkiezingen geeft wel aanleiding tot puzzelen. De voor de hand liggende coalities zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Er zijn niet echt twee hele grote partijen meer die samen al een heel eind van de meerderheid in handen hebben. Hoe je de uitslag ook draait of keert, we moeten het er mee doen en zullen ons uiterste best doen om een goed bestuur voor de stad neer te zetten, dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Jammer is wel dat de opkomst zo laag was in Helmond. Dat moeten we ons als politiek echt aantrekken. We zitten te veel op het stadhuis en vergaderen te veel. De kiezer herkent zich niet meer in de gemeente en dat is  absoluut een punt van zorg. Reden genoeg om daar de komende tijd eens echt werk van te maken. Aan de slag, zullen we maar zeggen.

Ron Peters
  CDA

3reacties

Peters: Veiligheid

Column Ron Peters CDADe laatste weken staat de krant weer redelijk gevuld met artikelen over veiligheid en overlast.
Hardwerkende ondernemers worden geterroriseerd in hun eigen zaak door overlast veroorzakende jongeren. De politie en de burgemeester komen er aan te pas en er worden maatregelen aangekondigd. Wat is dat toch in onze tegenwoordige tijd dat sommige groepen er genoegen in scheppen om anderen het leven zuur te maken.  Is er nu geen enkel respect meer voor de ander en zijn/haar bezit? Nee ik ga hier geen preek houden voor normen en waarden maar het wordt zo langzamerhand toch wel erg gortig. De overheid zal ferm moeten optreden tegen lieden die de regels, die we met elkaar hebben afgesproken, niet eerbiedigen.
Het pappen en nat houden tijdperk moeten we maar eens definitief achter ons laten.
Mensen die zich niet willen houden aan die afspraken moeten aangepakt worden waarbij lik op stuk beleid en het geven van perspectief (desnoods met aandrang) tot de mogelijkheden moet behoren. Dat pleit voor hardere straffen op dat front. Een taakstraf of een straatontzegging passen niet bij dergelijke overtredingen. En daarmee komt het gemeentelijk beleid in zicht want we hebben in de strafvordering te maken met Rijkswetgeving die in mijn ogen de laatste decennia te zeer is doorgeschoten naar de softe kant. Gemeentebesturen hebben weliswaar bijzondere bevoegdheden waar mijn inziens sneller van gebruik moet worden gemaakt, maar we hebben ook te maken met het Justitiële apparaat dat nu eenmaal aan wetten en regels is gebonden. Het is niet normaal dat mensen ’s avonds de Heistraat niet meer door durven. Het is niet goed te praten dat een hard werkende ondernemer zijn zaak wordt uitgepest. Het is niet normaal dat een grote groep jongeren overlast veroorzaakt omdat ze een hangplek willen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is aan de tijd dat de gezamenlijke overheden zich heel goed moeten realiseren dat afwijkend gedrag om een afwijkende aanpak vraagt. In de tussentijd past ferm optreden van alle overheidsinstellingen als gemeente, justitie en politie in kwesties die vragen om oplossingen.
Vergeten we daarbij vooral niet de “slachtoffers” want in onze drang naar de aanpak van de veroorzakers, vergeten we nog wel eens de mensen die de overlast en onveiligheid hebben moeten ondergaan. We moeten er in zien te slagen om de buurt samen veilig te maken en ook leuk te houden. Aan het werk zou ik zeggen!

Ron Peters
Raadslid
CDA

1reactie

Peters: De begroting 2010

Column Ron Peters CDATraditioneel is de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen een “feestbegroting”. De gemeenteraad sorteert dan voor op de verkiezingen en er wordt rekening gehouden met de komende collegeonderhandelingen. Deze keer zal dat in Helmond anders worden, we moeten bezuinigen. Voor 2010 moet er 2,5 miljoen gestreept worden en gegeven de omstandigheden is dat nog redelijk binnen de perken gebleven. De verwachting is dat we voor de komende jaren nóg verder de broekriem zullen moeten aanhalen. Dat heeft weer te maken met de korting die we voorgeschoteld krijgen vanuit het Rijk. (Gemeentefonds)
Is dat nu erg, bezuinigen? Wel als je bezuinigingen doorvoert waar mensen heel veel last van gaan krijgen. In mijn beleving liggen er nu bezuinigingsvoorstellen op tafel die we heel goed voor het voetlicht kunnen brengen en waarbij de pijn gelijkelijk verdeeld wordt over de stad. Juist de grote projecten die we nodig hebben voor aantrekken van werkgelegenheid houden we in de benen en de maatregelen die nodig zijn om mensen aan werk te helpen die zullen we eveneens ontzien. Het college heeft daar goede voorstellen voor gedaan.  Het CDA maakt zich wel zorgen over het onderhoud aan trottoirs, lantarenpalen en openbare plekken. Dat zijn dingen die onze Helmondse burgers direct merken in de omgeving waarin ze wonen. De gemeente heeft de plicht om goed te zorgen voor de openbare ruimte en ook dat het allemaal netjes en schoon blijft. Het lijkt simpel en eenvoudig maar het zijn nu juist die dingen die burgers heel erg bezighouden. Op dit ogenblik denkt onze fractie na over de wijze waarop we de algemene beschouwingen in zullen gaan en welke onderwerpen voor ons heel erg belangrijk zijn. De begroting voor 2011 zal heel anders gaan worden. Er zijn dan verkiezingen geweest en er zit een nieuw college dat dan weer andere keuzes zal moeten maken. Soms zou ik wel eens vooruit willen kunnen kijken. NEE, da’s ook niet leuk, dan is het nieuwtje er snel af, hoewel????

Ron Peters
Raadslid
CDA

4reacties

Peters: Het Hek bij Berkendonk

Column Ron Peters CDADe commotie die is ontstaan over het hek bij de zeil en surfvereniging op Berkendonk heeft de afgelopen weken veel stof doen opwaaien. Tijdens de vergadering van de commissie ABA op 21 september komt de wethouder uitleg geven over het hoe en waarom. Om te beginnen moet gesteld worden dat het hek een tijdelijke maatregel is in het kader van de veiligheid.
Dat is middels brieven in de richting van de zeil en surfvereniging in juni van dit jaar aangegeven. De fractie van de SDOH loopt te hoop dat er niet gecommuniceerd is. Onzin, in de afschriften van bovenstaand brieven was heel duidelijk te lezen wat de plannen van het college waren. Letterlijk staat er in de brief “het terrein voor de zeil en surfvereniging wordt afgescheiden van het strandgedeelte”. (einde citaat). Waarom dan al die ophef? Is het wel zo verstandig om een hek te plaatsen? Is het hek te groot? Allemaal vragen die ik tijdens de vergadering van de commissie zal stellen. Feit is wel dat we ooit eens de afspraak gemaakt hebben dat Berkendonk vrij toegankelijk zou zijn/blijven voor de bezoekers om te recreëren.
Dat is nu niet meer voor de volle 100% het geval. Daar moeten we dus iets aan gaan doen waarbij moet worden opgemerkt dat de veiligheid boven alles gaat! Er zijn mijns inziens best varianten denkbaar waarbij we het vriendelijk maken voor bezoekers, toegankelijk voor surfers, zeilers etc. Of dat nu met een hek had moeten gebeuren laat ik even in het midden.
Het hek is wel erg lelijk en daar zouden we iets aan moeten doen in de vorm van vriendelijk aankleden. Feit is wel dat het al 5 jaar verboden was om op de huidige afgezette plek te zwemmen. Nu is daar wat meer duidelijkheid aan gegeven door het college.

Ron Peters
Raadslid
CDA

7reacties

Peters: Vakantietijd… komkommertijd!?

Column Ron Peters CDAIn de zomermaanden staat het politieke bedrijf in Helmond stil, het Eindhovensdagblad schrijft achtergrond verhalen die op een terras onder het genot van een pilsje heel goed te lezen zijn. Het college van B&W is met vakantie en de leden van de gemeenteraad zijn te zien bij de opening van het Kasteelplein, de ronde van Stiphout of zijn de politiek arena echt even ontvlucht. Het is immers vakantietijd en dus komkommertijd.
Mooi niet dus! We hebben een probleem met de kraan van Slits, ineens moeten we de seizoenskaarten van Helmond Sport gaan aanvragen en de verhoudingen met onze Poolse zusterstad staan onder druk. Tjonge, wat een nieuws en dan zijn er bijna geen Helmonders die het kunnen lezen omdat de stad is uitgestorven. De kaarten van Helmond Sport die betaalde het CDA al en dat zullen we ook tijdens het komende seizoen blijven doen. Van die kaarten maakt onze fractie trouwens goed gebruik, een van ons is bijna iedere thuiswedstrijd wel te vinden op de tribune. Die Kraan van Slits da’s een heel apart verhaal, goed dat het college trouwens geschakeld heeft en dat wellicht de weg naar overleg weer open is. De komende weken zullen uitwijzen wat het allemaal gaat opleveren. Wat ik wel een probleem vind is het nieuws over de verhoudingen tussen Helmond en de zusterstad Zielona Gora.
De 4 Helmondse Ambassadeurs (zeg maar commissie buitenland) mogen zich op 3 september gaan buigen over een aantal zaken en daar is Zielona Gora er een van. Nu ben ik één van die ambassadeurs en ik mag me dus gaan voorbereiden op de vraag moeten we doorgaan met de jumelage of moet het stoppen of wellicht anders. Wat ik wel weet is dat het Helmonds Slavisch Koor op het punt staat naar Polen te vertrekken voor de wijnfeesten en daarvoor van de gemeente Helmond geen subsidie heeft gekregen. Waarom dat is zal ik eens navragen tijdens de vergadering. Stof genoeg om op een wijnberg aan de Mosel eens goed over na te denken. Dat ga ik dan ook doen en hoop in september weer helemaal fris aan het nieuwe politiek seizoen te kunnen beginnen. Vakantietijd……………komkommertijd, het is maar hoe je het bekijkt.
Voor wie nog met vakantie gaan, een fijne tijd gewenst.

Ron Peters
Raadslid
CDA

7reacties

Peters: Citymarketing

Column Ron Peters CDAOnlangs kreeg de commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden het voorstel voor Citymarketing voorgelegd. Een prachtig mooi plan met een uitvoerig uitgewerkte notitie over hoe het college van B&W (lees burgemeester) invulling wil geven aan Citymarketing.
In de commissievergadering werden kritische geluiden gehoord van verschillende fracties. Omdat ik voorop zat in het woordvoerderschap kreeg ik het verwijt van de burgemeester dat mijn negatieve insteek de andere partijen had beïnvloed. “Wat een onzin”. Een voorstel is goed of niet goed en wie dan voorop zit als woordvoerder mag er niet toe doen.
Dat deed het dan ook niet. Het voorstel dat de burgemeester verdedigde kon de goedkeuring van een meerderheid in de commissie niet krijgen. De burgemeester wil een hele grote kerstboom optuigen met een bestuur, raad van toezicht, raad van partners en nog meer van dat soort dingen. Dat komt de Citymarketing niet ten goede. Veel te veel overleg, veel te veel participanten en veel te veel geld. In een tijd dat we als gemeente moeten bezuinigen gaan we echt geen € 200.000,= per jaar aan intensivering goedkeuren. Daar komt nog bij dat de goed lopende stichting Stadspromotie en het Centrummanagement ineen moeten schuiven om Helmond meer “smoel” te geven. Ik zie dat niet gebeuren. Daarnaast heb ik twijfels bij het feit dat de Raad van Partners met elkaar € 100.000,= moeten gaan inbrengen. In een tijd van crisis zie ik ook dat niet gebeuren. Op 7 juli komt het voorstel in de raad en ik denk op dit moment na over een alternatief voorstel. Om maar niet te zeggen we gaan een amendement indienen om een kleinere kerstboom op te tuigen. De versiering die we in die boom gaan hangen hoeft echt geen € 200.000,= extra te kosten . Ik wil eerst eens in kaart gebracht zien wat we allemaal al uitgeven op het gebied van Citymarketing. Dat had overigens allang klaar moeten zijn (toezegging van september 2008). Je kunt als raad geen goede afweging maken als je niet weet wat er allemaal al uitgegeven wordt. Citymarketing (het verkopen van je stad) is prima en kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze stad. Maar zoveel geld investeren, is dat een goed vermarkten van je geld????

Ron Peters
Raadslid
CDA