Buiten is het 8 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.183 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Gaby

13reacties

Het huidige college is over de helft van de rit en het is alweer meer dan twee jaar geleden dat het coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’ is gesloten. In dit coalitieakkoord staat onder meer de ambitie dat Helmond een sociale stad moet zijn waarin alle Helmonders een plek wordt gegund om mee te kunnen doen. Het sociaal beleid stimuleert de eigen kracht van mensen – jong en oud – waarbij een sociaal vangnet wordt geboden aan hen die dat echt nodig hebben. Dit betreft één van de zeven ambities van het huidige college en deze ambitie sluit aan van bij het gedachtegoed van D66. Lees verder »

23reacties

In september 2013 heeft het college op verzoek van D66 de toezegging gedaan om van het braakliggende Obragasterrein een tijdelijk stadspark te maken. Sindsdien is gras ingezaaid, werd het park omgedoopt tot Havenpark en hebben gesprekken plaatsgevonden over een definitieve invulling van de locatie. Helaas hebben wij moeten constateren dat deze belangrijke locatie in het centrum de laatste tijd meer wegheeft van een modderpoel dan van een park. Dit vinden wij als D66 jammer. Zeker nu de terrassen op het Havenplein tijdens de zomerperiode druk worden bezocht en de kermis en markt zowel bezoekers van binnen als van buiten Helmond trekken. Graag zouden wij zien dat het Havenpark in afwachting van een definitieve invulling een fraaiere invulling zou krijgen. Lees verder »

9reacties

Zoals iedereen wel weet is het project ‘De Ruit’ rondom Eindhoven gesneuveld. Hierdoor zal geen nieuwe oost-west verbinding door het Dommeldal worden aangelegd en blijft dit natuurgebied gespaard. Ook (zoals wederom is bevestigd in het informatiebulletin van de provincie Noord-Brabant van 4 maart 2016) blijft de N279 in lijn met het provinciale bestuursakkoord (van VVD, SP, D66 en PvdA) 2×1-baans. Wel worden de aansluitingen ongelijkvloers (zonder stoplichten, met viaducten) gemaakt. Lees verder »

8reacties

Afval is in Helmond nog nooit zo’n veelbesproken onderwerp geweest als de afgelopen weken. Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft bekendgemaakt op een andere manier het afval in te gaan zamelen. In Helmond wordt 70% van het afval hergebruikt en per inwoner haalt de gemeente nu 192 kg restafval op. De landelijke doelstelling voor 2020 is 75% hergebruik en 100 kg restafval per inwoner. Voor 2030 is er binnen het voormalige SRE zelfs het doel gesteld om 95% van het afval te hergebruiken. Dit is ook de reden dat een aantal gemeenten (o.a. Eindhoven en Geldrop-Mierlo) werken aan een nieuwe nascheidingstechniek. Het zou voor Helmond interessant zijn om hierbij aan te haken. Lees verder »

6reacties

Aanstaande dinsdag staat het dossier ‘Helmond Sport’ weer op de agenda van de gemeenteraad. Het gaat deze keer om twee voorstellen van het college van burgemeester & wethouders, namelijk een raadsvoorstel met betrekking tot het steunen van de Stichting Belangen Helmond Sport (de stichting die eigenaar is van het stadion de Braak) en om een presentatie van de nieuwe visie op sportpark de Braak, inclusief een nieuw stadion voor Helmond Sport.

De financiële situatie van de stichting is zo slecht dat het college van B&W het voornemen heeft om de gemeentelijke borgstelling voor de lening van de stichting van € 112.500 bij de bank te bevriezen tot 31 december 2016. Op deze manier krijgt de stichting de gelegenheid om de opgelopen achterstanden bij de bank in te lopen. Ondertussen is er overigens nog steeds geen geld voor noodzakelijk onderhoud aan het stadion, maar dit even terzijde. Dit voorstel betreft dus puur een financiële kwestie. Dit voorstel hangt echter wel nauw samen met het tweede onderwerp; een nieuw stadion voor Helmond Sport. Lees verder »

24reacties

Het is niet mogelijk om op vrijdag- en zaterdagnacht met het openbaar vervoer vanuit Eindhoven naar Helmond te reizen. Helmond maakt ondanks dat het behoort tot de vijf grote steden van Brabant geen deel uit van het nachtnet. Dit vinden wij als D66 niet wenselijk en ook niet passend bij de ambities van een grote metropoolregio. Tijdens de begrotingbehandeling in november hebben wij daarom, samen met de PvdA, GL en Helder Helmond, een motie ingediend voor een onderzoek naar de nachtbus en nachttrein. Lees verder »

2reacties

Helmond is een mooie gemeente en de ligging in de Brainport Regio en de samenwerking met de regio biedt kansen. Ook het feit dat we tot de 5 grootste gemeenten van Brabant (B5) behoren geeft voordelen. Als gemeente moeten we deze kansen met beide handen aangrijpen. Helaas lijkt het college van B&W vaker te denken in onmogelijkheden dan in mogelijkheden.

Een mooi voorbeeld vormt het onlangs besproken onderzoek naar het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Helmond heeft er de laatste 10 jaar veel spooronderdoorgangen voor het verkeer bijgekregen en die hebben zonder twijfel een positief effect op de verkeersdoorstroming en leefbaarheid in de stad gehad. Naar aanleiding van een – mede door D66 Helmond ingediende – motie heeft het college onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor ondertunneling van vier overgebleven spoorwegovergangen in Helmond. In het onderzoek worden helaas niet de mogelijkheden genoemd, maar vooral de valkuilen benadrukt en de onmogelijkheden benoemd. Lees verder »

7reacties

Zoals bekend heeft de gemeente Helmond verschillende commissies. Zo is er de commissie Maatschappij, Omgeving, Bestuur & Economie en Financiën. Daarnaast hebben we ook nog de commissie Internationale Betrekkingen. Deze commissie houdt zich onder meer bezig met het realiseren van de millenniumdoelen zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. Enkele doelen zijn basisonderwijs voor alle kinderen, eerlijke handel en een duurzaam milieu. De gemeente heeft de door de Verenigde Naties gestelde millenniumdoelen onderschreven en zich daarvoor de afgelopen jaren ingezet. Zo heeft Helmond in het kader van hulpverlening al tijden een samenwerking met de gemeente San Marcos. Lees verder »

6reacties

Momenteel is het ook in de Helmondse politiek vakantie. Er worden tijdens de schoolvakantie geen vergaderingen van het college van B&W, de gemeenteraad en de commissies gehouden. Deze rustige periode is een mooie gelegenheid om de balans op te maken. Het is alweer 1,5 jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden en de coalitie van SP, CDA, VVD, GroenLinks en Helmond Aktief aantrad. De raadsperiode 2014 – 2018 is dus alweer bijna op de helft. Als raadslid heb ik zitting in de commissie omgeving en daarom beoordeel ik aan de hand van het coalitieakkoord of er ruimtelijke zaken zijn die het college na 1,5 jaar nog niet heeft opgepakt. Lees verder »

2reacties

Zoals ook al beschreven in ons verkiezingsprogramma is het voor D66 Helmond belangrijk, dat bij de realisatie van nieuwbouwplannen rekening wordt gehouden met de behoefte en de afstemming met omliggende gemeenten. Gezien de stagnerende woningmarkt en onder druk staande financiële posities van het grondbedrijf en de woningbouwcorporaties moeten we regionaal samenwerken. Gelet op de gewijzigde wetgeving is deze regionale afstemming nu zelfs noodzakelijk. Lees verder »

4reacties

De gemeente Helmond heeft zich als doel gesteld om op langere termijn (2035-2045) de gehele gemeente klimaatneutraal te laten zijn. Om dit doel ook daadwerkelijk te bereiken moeten nu wel de nodige stappen worden gezet. Daarom heeft D66 tijdens de begrotingsbehandeling in 2013 een motie ingediend over ‘Helmond klimaatneutraal’. In deze motie hebben wij het college opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze de gemeente Helmond de energietransitie de komende 10 jaar kan ondersteunen. Bij dit onderzoek moeten ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzame energiecoöperaties en de successen van andere gemeenten, worden betrokken. Lees verder »

4reacties

De provincie is gestart met het voorbereiden van een aanbesteding van het busvervoer voor de regio Zuidoost Brabant. Vorig jaar heeft de provincie het busvervoer in Oost en West Brabant al aanbesteed, maar nu zijn Helmond, Eindhoven en de regio aan de beurt. Aangezien het busvervoer een onderdeel vormt van een optimaal openbaar vervoerssysteem is het voor D66 Helmond van belang dat dit ook in Helmond goed geregeld blijft.
Echter, voordat duidelijk wordt waaraan de nieuwe vervoerder moet voldoen om de aanbesteding te winnen, wordt het ontwerp van het Programma van Eisen ter inzage gelegd. Iedereen – dus ook inwoners en andere belanghebbenden – kan tot en met 18 mei 2015 reageren op het ontwerp. Voor Helmond is het bijzonder interessant dat in het ontwerp staat beschreven, dat de vervoerder een maatwerkoplossing voor Helmond moet presenteren. Lees verder »

7reacties

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de voltallige raad ingestemd met het voorstel om vier jaar lang subsidie te verstrekken aan de Cacaofabriek. Ook D66 Helmond heeft ingestemd met de extra subsidie, omdat onze fractie van mening is dat de Cacaofabriek een langere opstarttermijn gegund moet worden voordat de exploitatie goed kan gaan verlopen. Vergelijkbare cultuurinstellingen, zoals de DRU Cultuurfabriek (Ulft) en de Verkadefabriek, laten hetzelfde beeld zien en hebben ook aanloopproblemen in hun exploitaties gekend. Deze problemen zijn intussen volledig opgelost. Lees verder »

23reacties

Tijdens de begrotingsbehandeling van donderdag 6 november 2014 heeft D66 aandacht gevraagd voor zwembad De Wissen, het enige zwembad van Helmond dat zwaar verouderd is. Aangezien de verenigingsbezoekersaantallen van het huidige zwembad hoog zijn en een zwemvoorziening voor de inwoners tot de zorgplicht van de gemeente behoort, vindt D66 dat snel een alternatief gezocht moet worden voor een zwemvoorziening. Volgens de Strategische Sportnota 2013-2020 zou eind 2014 een keuze gemaakt worden rondom een nieuw zwembad. Aangezien tot op heden enige duidelijke keuze ontbreekt, hebben wij het college verzocht om een onderzoek naar de mogelijkheden rondom het zwembad. Daarnaast is de gemeente Deurne momenteel ook op zoek naar een oplossing voor hun zwembad De Wiemel. Mogelijk kunnen Helmond en Deurne in onderlinge samenwerking een nieuw zwembad realiseren. Lees verder »

8reacties

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2014 is in de gemeenteraad het voorkeursalternatief van de Ruit zoals voorgesteld door de provincie besproken. Met meerderheid van stemmen is een amendement aangenomen waarin de raad zich heeft uitgesproken tegen een verdubbeling van de N279 langs de wijken Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg en de aanleg van de Oost-Westverbinding langs het Wilhelminakanaal. Als D66 zijn we blij met dit amendement. We zijn al jaren tegen de Ruit omdat we denken dat er slimmere en goedkopere oplossingen zijn om de regio bereikbaar te houden. We vinden het goed om te zien dat de gemeente Helmond dat nu ook inziet, net als de gemeenten Eindhoven, Laarbeek en Nuenen. Of de Ruit er zal komen, dat wordt steeds onzekerder. Afgelopen donderdag werd met steun van D66 een motie van de PvdA aangenomen in de Tweede Kamer. Lees verder »

72reacties

Dinsdag 14 oktober 2014 werd in de commissie Ruimtelijk Fysiek het uitbreidingsplan van de Hockeyclub Helmond gepresenteerd. Het voornemen om de Hockeyclub uit te breiden met een extra veld bestaat al vele jaren, maar deze uitbreiding is zeer lastig te realiseren. De Hockeyclub wordt namelijk omsloten door een Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van waardevolle natuurgebieden, waar bebouwing niet is toegestaan (zie afbeelding). Lees verder »

6reacties

In november 2014 wordt de begroting voor 2015 in de gemeenteraad van Helmond behandeld en daarin moet wederom worden bezuinigd. Bezuinigen is niet leuk. Je wordt soms gedwongen te stoppen met het verrichten van taken die nuttig zijn voor de Helmonders en dat is tegennatuurlijk voor een politicus. Een lastige vraag blijft natuurlijk; waarop moet de gemeente bezuinigen en hoe? Ga je met de spreekwoordelijke kaasschaaf over de verschillende taken en diensten of grijp je op een paar beleidsterreinen fors in door grotendeels te stoppen met een aantal taken? Het klinkt vreemd, maar bezuinigen heeft ook een voordeel. De standpunten en idealen van de verschillende politieke partijen worden namelijk goed zichtbaar. Daar waar de ene partij ervoor kiest om te blijven investeren in sociale dienstverlening en daarvoor de onroerendzaakbelasting wil verhogen, wil de andere partij dit juist niet en kiest voor harde bezuinigingen. Lees verder »

19reacties

‘Onvrede over parkeren op Suytkade Helmond: bewoners moeten zelf ook betalen’ zo luidt de titel van het artikel in het ED van 16 juli 2014. Voornamelijk de Annawijk heeft al lange tijd te maken met parkeeroverlast. Overlast die voornamelijk wordt veroorzaakt door langparkeerders, zoals treinreizigers en gemeenteambtenaren. Om de parkeeroverlast in de wijken, waaronder de Annawijk en Suytkade te beëindigen of te voorkomen is op 3 december 2013 het beleidsstuk ‘Parkeerregulering en tarieven en vergunningenbeleid’ in de raadsvergadering van Helmond besproken. In dit beleidsstuk is voorgesteld om de bewoners van de Annawijk en Suytkade een tarief te laten betalen voor de eerste en tweede parkeervergunning, op basis van kostendekkendheid respectievelijk € 4,- en € 12,- per maand. Het is echter zeer wrang om de bewoners van deze wijken te confronteren met kosten voor parkeerregulering. Zeker nu deze wijken volgens het beleidsstuk niet eens behoren tot het centrum of de rand.
Lees verder »

4reacties

Beste lezer,

Voordat ik mijn eerste column op de weblog van Helmond begin, stel ik mij graag even kort voor. Mijn naam is Gaby van den Waardenburg, ik ben 27 jaar en gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht. Als raadslid ben ik onder andere actief in de commissie Ruimtelijke Fysiek van de gemeente Helmond, een commissie die zich voornamelijk bezighoudt met de ruimtelijke ontwikkeling. Als raadslid zet ik me dagelijks in voor de gemeente Helmond en haar inwoners. Via dit blog deel ik graag met jou, als lezer, mijn ervaringen en de laatste politieke ontwikkelingen. Lees verder »

4reacties

Maandag beginnen we weer met de columns van onze politici. Nadat duidelijk was hoe de hazen in politiek Helmond gingen lopen, zijn we de nieuwe ‘columnistenploeg’ gaan samenstellen. Met trots kondigen wij hen nu aan: Henriëtte Verouden (Helder Helmond), Antoinette Maas (GroenLinks), Berry Smits (Helmond Aktief), Gaby van den Waardenburg (D66), Lonneke Maráczi (SP) en Maarten Janssen (SDOH-Helmondse Belangen). Naar ons idee een mooie mix uit coalitie- en oppositiepartijen en van nieuw en ouder.
De nieuwe ploeg betekent ook dat we om diverse redenen afscheid hebben moeten nemen van 5 columnisten. Nathalie van der Zanden, Mirjam van der Pijl, Ling Ko, Serge van de Brug en Michael Rieter, dank voor al jullie columns die gelukkig vaak tot discussie leidden. Een speciale vermelding verdient Michael Rieter. Want hij was er onafgebroken bij sinds de weblog in 2007 begon met de columns van Helmondse politici.