Buiten is het 20 graden, binnen zit al 15 jaar đŸ˜»

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 97.292 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Q&A

De volledige raadsvragen & (zodra die er zijn) de B&W-beantwoording.

13reacties

GenX is een stof die gebruikt wordt bij de productie van teflonlagen zoals die op de anti aanbakpan. De fluorhoudende stof is mogelijk kankerverwekkend. GenX werd eind vorig jaar aangetroffen in het oppervlaktewater van de nieuwe Aa. De drinkwatervoorziening is niet in gevaar, aldus het Waterschap. Boosdoener Custom Powders heeft op dringend verzoek van de gemeente de verwerking van de bedenkelijke stof per direct stil moeten leggen. De zaak wordt nu onderzocht. Tot zover de feiten. Dan de vragen. Lees verder »

11reacties

Berry Smits van Helmond Aktief stelde B&W schriftelijke vragen over onveilige vloerconstructies in Helmond. Hieronder zijn 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Na het instorten van een deel van de parkeergarage bij Eindhoven Airport heb ik namens Helmond Aktief direct daarna de vraag via email aan de griffie gesteld of er mogelijk ook binnen de gemeente Helmond bekend was of er gebouwen met deze bewuste vloerconstructie zijn gebouwd.
Mijn vraag was mede ingegeven door het gegeven dat vanuit zeer betrouwbare bron was vernomen dat een recent gebouwde basisschool ook was voorzien van dit materiaal c.q. vloerconstructie en daar al vele lekkages waren geconstateerd.
Als antwoord via de griffie kreeg ik, dat een onderzoek zeker aan de orde was en dat zo’n onderzoek natuurlijk enige tijd kostte. Begrijpelijk maar het “voorbeeld” was bekend en had reeds de nodige aandacht.
Weken – maanden verstreken alleen, ondanks mijn pogingen, werden geen berichten c.q. onderzoekresultaten meer vernomen. Zeer tot mijn ongenoegen mede omdat steeds meer duidelijk werd wat de oorzaak van de ineenstorting van een deel van de parkeergarage zou zijn geweest.
Ook bleek dat in diverse gemeenten de nodige gebouwen werden getest op bijv. draagvermogen van vergelijkbare constructies.
Vandaar dat wij als fractie Helmond Aktief u de navolgende vragen willen voorleggen;

 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek om te inventariseren of in onze gemeente mogelijk gebouwen zijn voorzien van deze vloerconstructie?
 2. Zijn vanuit veiligheid overwegingen bij aangetroffen gebouwen preventieve maatregelen getroffen?
 3. Hoe gaat u om met particulieren / eigenaren waarbij zo’n vloerconstructie is gebruikt?
 4. Is er aanleiding om bij gemeentelijke gebouwen de nodige maatregelen te nemen?
 5. Is mogelijk een verhaal recht m.a.w. wie is aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade?

In de reacties hieronder staan updates.

20reacties

Met een maximaal rentepercentage van 12,6% behoort Helmond behoort tot de 132 Nederlandse gemeenten die een maximaal rentetarief van 12% tot en met 14% rekenen voor sociale kredieten. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Kassa, dat zelfs spreekt van ‘woekerrentes’. Een hoge rente op dergelijke leningen is ‘opmerkelijk’ omdat deze kredieten bedoeld zijn voor Helmonders in financiĂ«le problemen. Mensen die nergens anders terecht kunnen en zijn geweigerd bij een gewone bank. Een hoog tarief zorgt ervoor dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden. Lees verder »

5reacties

De PvdA, D66 en Lokaal sterk stelden vrijdag schriftelijke vragen aan B&W over de begin 2018 startende sociale (wijk)teams. Zij vinden het onacceptabel dat de gemeenteraad daarbij niet betrokken werd en “5 voor 12 geĂŻnformeerd worden over zo’n belangrijke verandering!” Daarom willen de 3 partijen dit onderwerp niet morgen maar over een maand bespreken en de verdere uitrol en uitwerking ervan voorlopig stoppen.
Hieronder de 7 raadsvragen (Questions) van Mohammed Chahim, Noureddine Zarroy en Henriëtte Verouden voorafgegaan door hun inleidingen en eindigend met hun slotwoord. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties.

Aanstaande maandag presenteert het college de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken en de integrale toegang tot het sociaal domein. Met veel interesse hebben we raadsinformatiebrief 85 (pdf) en de onderliggende startdocument tot ons genomen.
De fracties van de PvdA Helmond, D66 Helmond en LokaalSterk scharen zich achter de inhoudelijke uitgangspunten van de startnotitie, echter de praktische uitwerking (organisatie en inrichting) roept vragen bij ons op. We vragen ons af in hoeverre deze aansluit bij het uitgangspunt om de bewoners en de professionals centraal te zetten.
Daarnaast stellen wij vast dat de voorgestelde werkwijze, naar onze mening, niet past binnen de kaders van de decentralisaties en de uitgangspunten van onze eigen reorganisatie. Zo lezen wij in raadsinformatiebrief 11 (pdf) van 3 maart 2016 “Het is aan de gemeente om hierin een belangrijke linking pin te zijn, partijen te verbinden en zaken mogelijk te maken”; En in de bijlage (pdf) van de raadsinformatiebrief 11, Organisatierapport gemeente Helmond (Mensen maken de stad, samen maken we het verschil!) bij het onderdeel ‘programma transformatie sociaal domein’ dat een van de uitgangspunten “Sturen (opdrachtgeverschap) en regisseren van sociale kernteams”is;
Naar onze mening staats dit haaks op de het (functioneel) aansturen van professionals in de gebiedsteams door de gemeente. We begrijpen dan ook niet hoe deze ontwikkeling heeft kunnen plaatsvinden?
We hebben hierover de volgende vragen:

 1. Waarom kiest de gemeente ervoor de professionals in de gebiedsteams zelf functioneel aan te sturen?
 2. Druist het zelf aansturen van de professionals in de gebiedsteams niet in tegen eerdere uitgangspunten van de decentralisatie en reorganisatie: namelijk het voorkomen van de verambtelijking van het sociaal domein?

De gemeente wil regisseur, opdrachtgever en facilitator zijn binnen het sociaal domein. Hiervoor heeft zij instrumenten tot haar beschikking, zoals subsidie. Wij constateren dat de keuze voor het functioneel aansturen van professionals in de gebiedsteams bijt met de rol van regisseur en opdrachtgever.

 1. Worden we hiermee geen probleemeigenaar?
 2. Hoe behouden we onze onafhankelijke positie als de subsidieverstrekker (lees: de gemeente) zelf de uitvoerende teams gaat sturen?
 3. Wat is de lange termijn visie van het college op de organisatie van het sociaal domein (sturing en regie)? Gaan we meer onderdelen van het welzijnswerk en de zorg integreren binnen het ambtelijk apparaat? Wat zegt de keuze van deze aanpak over de kwaliteit binnen LEVgroep? Is het college van mening dat de benodigde kwaliteit en aansturing niet bij de professionele organisaties in onze stad (o.a. de LEVgroep) gevonden kan worden? En als er niets mis met de kwaliteit van de LEVgroep, waarom laten we henzelf dan niet hun eigen professionals aansturen?

In het startdocument lezen we dat het kernteam van de sociale gebiedsteams bestaat uit Wmo-consulenten, gezins- en jongerencoaches,algemeen maatschappelijk werkers van de LEV groep en dat zij onder directe functionele aansturing vallen van de gemeente. De participatiecoaches werk (Senzer) en de wijkverpleegkundigen (Savant en Zorgboog) opereren onder de vlag van desociale teams, maar vallen echter niet onder de functionele aansturing van de gemeente. Wij begrijpen dit onderscheid niet.
In de startnotitie wordt gesproken over het “werken vanuit een plan en een visie. En dat de (gemeentelijke) gebiedscoördinatoren stimuleren en faciliteren de professionals om vanuit hun intrinsieke motivatie de verantwoordelijkheid te nemen om te doen wat nodig is”.

 1. Waarom wordt er verschil gemaakt in aansturing van LEV enerzijds en Senzer/Zorgboog/Savant anderzijds? Is het het college niet gelukt alle maatschappelijke partners te overtuigen van deze aanpak? Waarom niet? Hoe strookt dit met de benodigde intrinsieke motivatie van de professionals en organisaties? Ontstaat op deze manier geen tweedeling? En is dit in het belang van onze inwoners?

De startnotities is onduidelijk over de rol en positie van de afdeling Bijstand, Minima en Schulddienstverlening (BMS). De praktijk leert dat schulden (en armoede) een groot en veel voorkomend probleem is in onze stad. Geldzorgen vormen vaak een belemmering bij het oplossen van welzijns- en zorgvragen.

 1. De medewerkers van het BMS team horen een centrale rol te spelen in de nieuwe te vormen gebiedsteams. Waarom zitten deze werkers niet in de sociale gebiedsteams?

We vinden het onacceptabel dat bij de doorontwikkeling van de gebiedsteams de raad niet betrokken is geweest en we vijf voor twaalf geïnformeerd worden over zo’n belangrijke verandering! Wij constateren dat de huidige startnotitie niet in lijn is met eerdere vastgestelde uitgangspunten en we zitten nog met te veel vragen. Wij verzoeken het college en raad om de startnotitie ter bespreking te agenderen in de commissie Maatschappij van januari en de verdere uitrol en uitwerking voorlopig te stoppen.

72reacties

Behalve het plezier dat veel Helmonders hebben van vuurwerk, zorgt het ieder jaar ook voor overlastmeldingen, letsel en schade aan straatmeubilair.
Gisteren gingen agenten in Dierdonk poolshoogte nemen nadat de politie een melding kreeg van vuurwerkoverlast in die wijk. Zij stuitten op een groep die aan het opgegeven signalement voldeed. Het vuurwerk dat ze nog niet afstaken werd in beslag genomen. Wijkagent Maizie Beckschebe voorspelt dat het niet het laatste vuurwerk zal zijn dat in beslag wordt genomen…
In de reacties hieronder zal de weblog (en kun jij ook) Helmond op de hoogte houden van de lokale vuurwerkperikelen.

In de reacties hieronder staan updates.

17reacties

Namens de PvdA stelde Mohammed Chahim zojuist schriftelijke vragen aan B&W over mogelijke fraude bij Wooniezie, dĂ© website voor sociale huurwoningen in Helmond. Wooniezie verdeelt die woningen grofweg via ‘Inschrijfduur’,’Loting’ en ‘Eerste online-reageerder’. Die laatste methode is wellicht fraudegevoelig. Chahim tipte de krant erover, hielp hen bij het onderzoek waarna het ED het publiceerde.
Hieronder zijn 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding en aardige suggestie op het eind. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties. Lees verder »

9reacties

Cor van der Burgt van de VVD-fractie stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de Al Fadjr-moskee op de Zuid Koninginnewal. In 2015 kwam deze moskee ook in opspraak. Hieronder zijn 7 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Onze fractie heeft kennis genomen van de berichten in het ED van 16 november 2017 over de  prediker  Abdelhamid Ainelhayat  van de Al Fadjr-moskee in Helmond. Het is niet voor de eerste keer dat deze prediker en de moskee in het nieuws komen. In 2015 kwam Ainelhayat al in het nieuws met zijn omstreden uitspraken over de democratie.Tot grote verbijstering  van de VVD fractie geeft hij aan niet te geloven in wetten die door politici gemaakt zijn. Opnieuw roept hij op om zich af te keren van de democratie met de uitspraak: wij geloven in de sharia –de wetten van Allah.
Wij hebben daarom de volgende vragen,

 1. Is het college bekend wat er in deze moskee verkondigd wordt?
 2. Wordt er in deze moskee haat gepredikt en/of opgeroepen tot geweld of tot burgerlijke ongehoorzaamheid?
 3. Wat vindt het college van de uitspraken van Abdelhamid Ainelhayat?
 4. Vindt het college het salafisme wenselijk in Helmond?
 5. Deze moskee is al eerder negatief in het nieuws geweest. Welke afspraken zijn er toen gemaakt?
 6. Hoe kan het dat deze moskee nu opnieuw in opspraak komt?
 7. Welke stappen onderneemt het college om herhaling te voorkomen?
349reacties

Namens de PvdA stelden Mirjam van der Pijl en Mohammed Chahim gisteravond schriftelijke vragen aan B&W over de nieuwe dienstregeling van het busvervoer via Bravo Flex. In december worden de meeste Helmondse stadsbussen vervangen door kleinere bussen die pas rijden als zich daarvoor passagiers via een app of telefonisch hebben aangemeld.
Hieronder hun 7 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun  inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties. Lees verder »

20reacties

Jan Roefs van het CDA stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W omdat zijn partij snel actie wil voor gratis wifi voor de Helmonders door Europese subsidie aan te vragen. Hieronder zijn 3 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder. Lees verder »

29reacties

Vorig jaar heeft de stad onder meer op de weblog meegedacht over de contouren van het vernieuwde centrum. In de opmerkingen daarover kwam 1 wens bijna unaniem terug: maak van het terrein waar ooit Obragas zat, een echt Havenpark waar het goed toeven is voor inwoners en bezoekers van onze stad. Dat meldde wethouder Erik de Vries gisteren in zijn Traverse-column. “De keuze om prioriteit te geven aan het Havenpark was dan ook niet zo moeilijk. Ik sluit me graag aan bij deze wens van onze inwoners!”
Het Havenpark moet een groene plek van circa 2Âœ hectare midden in het centrum worden waar we kunnen ontmoeten, relaxen of juist actief bezig zijn. Het park zal ruimte bieden voor kleinschalige evenementen. Volgend jaar beginnen de werkzaamheden die in het voorjaar van 2019 gereed moeten zijn. De Oude Aa (die nu nog door een rioolbuis onder de grond stroomt) loopt straks zichtbaar als een slinger door het park. Bij het Havenplein komt een multifunctioneel gebouw met op de begane grond ruimte voor commerciĂ«le functies en daarboven appartementen.
De grote lijnen voor het ontwerp zijn nu klaar, maar de gemeente wil graag de mening van Helmonders horen voordat het plan definitief wordt. Daarom is er een inloopavond georganiseerd op maandag 23 oktober, tussen 19.00 tot 21.00 uur, in zaal Traverse aan de Steenweg. Daar wordt 2 keer dezelfde presentatie gehouden over het ontwerp, om 19.00 uur en om 20.00 uur. Er staan panelen waarop het plan met sfeerbeelden wordt toegelicht. GeĂŻnteresseerden kunnen vrij binnenlopen om alles te bekijken en aan te schuiven bij 1 van de 2 presentaties. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Wethouder De Vries: “Ik heb de eerste plaatjes gezien en ik moet zeggen: het wordt prachtig! Ik weet zeker dat ook u dan enthousiast wordt!”

In de reacties hieronder staan updates.

51reacties

In de periode van 20 december tot en met 7 januari 2018 is er een nieuw winterevenement in het centrum van Helmond. Dat bevestigde organisator Peter van Asten zojuist. Gedurende deze periode is het bedoeling dat daar een schaatsbaan komt en andere (nu nog niet bekend gemaakte) activiteiten plaatsvinden. Er lopen nog gesprekken met belanghebbenden over de invulling van het evenement. Waar het precies in het centrum zal plaatsvinden weten we (nog) niet. Lees verder »

14reacties

Lokaal sterk stelde schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van een advertentie (pdf) van het Stadslab Helmond vrijdag in weekkrant De Loop.
Hieronder de 7 raadsvragen (Questions) van Harrie van Dijk, Anja Spierings, Henk Bekkers, Tiny Kuijpers, Henriëtte Verouden, Jack Hamacher, Kim Breuer en Maarten Janssen voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Op vrijdag 15 september 2017 viel ook bij Lokaal sterk weekkrant de Loop op de mat. Een weekkrant die ons informeert over tal van zaken in het Helmondse. Op pagina 20 lazen wij een behoorlijk grote advertentie van het stadslab Helmond. (Althans Lokaal sterk neemt aan dat dit een advertentie is en dat er dus kosten mee gemoeid zijn.) Dit verbaast ons in meer dan hoge mate.

 • Laten we beginnen de zaken in perspectief te brengen:
  Op 14 november 2016 spreekt de commissie Maatschappij uitgebreid over het stadslab. Er wordt een presentatie gegeven en de commissie evalueert.
  Wethouder van der Zanden sluit deze vergadering af met het navolgende: “Initiatieven gericht op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Actief kijken naar project mantelzorgers, vrijwilligers. Het stadslab voor en door mensen van de stad geĂŻnitieerd en opgezet. En van daaruit ontstaan er ook initiatieven waar de noodzaak van aangetoond wordt. Er zijn initiatieven uit bepaalde hoeken die wij nog niet zo heel veel hebben gehoord en die we liever meer zouden horen. Hoe kunnen we nog meer onze doelstelling daarin duidelijker en zichtbaarder maken. Om te kijken wat daar nog uit te halen is. En op welke manier het stadslab daarbij ondersteund kan worden of mogelijk ook de communicatie daarover kan aangaan.” (notulen cie M dd. 14-11-2017)
  Op geen enkele wijze wordt tijdens dit evaluatiemoment naar voren gebracht dat het stadslab niet tevreden is met de huidige koers, sterker nog de wethouder staat volledig achter de thans gevolgde lijn.
 • In september 2017, dus een kleine negen maanden later wordt de commissie Maatschappij, niet via de wethouder, maar via de pers deelgenoot van een nieuwe visie van het stadslab. Plan! en ook Lokaal sterk stellen hierover technische vragen die op maandag 11 september 2017 beantwoord worden. Kern van de beantwoording is: Er zal niets veranderen en in november 2017 bespreken we een en ander in de commissie Maatschappij.
 • De meer dan kwartpagina grote advertentie in weekkrant de Loop, ondertekent door stadslab Helmond schrijft: “Naar aanleiding van deze constatering is een nieuw initiatief ontstaan dat als doel heeft deze thema’s los van elkaar ‘aan te vliegen’ tijdens uitgebreide inspiratie-werksessies. Twee dagen lang zitten zo’n tachtig betrokkenen bij elkaar, samen op zoek naar nieuwe inzichten die levens een stukje aangenamer kunnen maken.”
 • Tot slot: in het kader van het Sociaal Innovatief Fonds heeft de gemeenteraad van Helmond 4.5 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe initiatieven. Het stadslab maakt met 2.25 miljoen euro hier een wezenlijk deel van uit.

Het zal uw College bekend zijn dat Lokaal sterk van meet af aan kritisch staat ten opzichte van het Sociaal Innovatief Fonds. Het gaat immers om 4.5 miljoen euro van de Helmondse inwoners. Euro’s die we maar Ă©Ă©n keer kunnen uitgeven en dan moet dat wel verantwoord zijn!
Onze vragen over de besteding tot nu toe van het stadslab en de kosten van het stadslab ‘nieuwe stijl’ zijn door de wethouder op 11 september 2017 niet beantwoord en doorverwezen naar november, we vinden dit onbegrijpelijk kijkende naar de huidige ontwikkelingen en de advertentie in weekblad de Loop.
Dit brengt Lokaal sterk tot de volgende vragen:

 1. Is het stadslab een zelfstandig orgaan met eigen bevoegdheden en een eigen budget? Zo ja, door wie dan benoemd en voor welke periode?
 2. Op welk moment bent u door de stadslaboranten op de hoogte gebracht van hun voornemen om hun werkwijze te veranderen? Waarom heeft u de commissie maatschappij niet direct hierover geĂŻnformeerd en deze koerswijziging geagendeerd voor de commissie?
 3. Kunt u aangeven ons aangeven hoe deze activiteit van het stadslab zich verhoudt tot de aanvankelijke opzet en werkwijze van het stadslab?
 4. Zijn de kosten van de advertentie in weekkrant de Loop ten koste gebracht van het budget van het stadslab?
 5. Worden de kosten van de inspiratie-werksessies van twee dagen voor tachtig personen ook ten koste gebracht van het stadslab en zo ja aan welk bedrag moet er dan gedacht worden?
  En op welke wijze wordt de groep van tachtig betrokkenen geworven c.q. gevormd, wanneer zullen de twee inspiratie-werksessies plaatsvinden en wie zal deze begeleiden?
 6. Wat is uw mening over de wijze van communicatie van het stadslab, onder meer in weekkrant de Loop van vrijdag 15 september 2017? Indien uw reactie niet positief is ten aanzien van de werkwijze van het stadslab wat denkt u daar dan aan te doen?
 7. Hoe gaat u er zorg voor dragen dat de communicatie inzake het stadslab vanaf heden wel goed en zorgvuldig zal verlopen?

In de reacties hieronder staan updates.

2reacties

Vandaag stelde D66 schriftelijke vragen aan B&W over het toezicht op de emissies van veehouderijen in de gemeente Helmond.
Hieronder de 6 raadsvragen (Questions) van Gaby van den Waardenburg en Jochem van den Bogaard voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Afgelopen maandag 11 september verscheen het bericht Meer en beter controleren veehouderijen hard nodig. Een steekproef van de provincie Noord-Brabant onder 15 Brabantse gemeenten heeft veel tekortkomingen aan het licht gebracht. In 12 van de 15 gemeenten overtraden veehouderijen vergunningsvoorschriften zonder dat er adequaat tegen werd opgetreden. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring. Het aantal controles dat gemeenten uitvoeren is bovendien lager dan in beleids- of uitvoeringsplannen is vastgelegd.
De emissies van geur, fijnstof, ammoniak en biologisch actieve stoffen van veehouderijen kunnen ontoelaatbare negatieve effecten hebben op de natuur en de gezondheid van mensen. Om die reden hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant vrij recent ingestemd met een maatregelenpakket voor de versnelling van de transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant. D66 Helmond vindt het van groot belang dat ook de gemeente haar rol vervult binnen deze transitie en zorgdraagt voor adequaat gemeentelijk toezicht op emissies uit veehouderijen. De gemeente Helmond maakt geen onderdeel uit van de onderzochte gemeenten, maar in een toelichting bij EenVandaag stelt gedeputeerde Anne-Marie Spierings dat ze verwacht dat de onderzochte gemeenten geen uitzondering vormen op het algemene beeld. Ze geeft daarbij aan dat ze denkt dat gemiddeld genomen bij alle gemeenten wel iets schort aan de controle op veehouderijbedrijven. Om die reden willen wij u de volgende vragen stellen:

 1. De provincie geeft aan dat het inspectierapport aan alle gemeentebesturen van Brabant wordt gestuurd. Heeft de gemeente Helmond het inspectierapport reeds ontvangen?
 2. In het inspectierapport worden de geconstateerde tekortkomingen onderverdeeld in een vijftal domeinen, te weten: dossier, controles, voorzieningen, dierenaantallen en emissies.
  Heeft het college in beeld hoe het in de gemeente Helmond staat ten aanzien van de tekortkomingen binnen deze domeinen?
  Zo nee, is het college voornemens om een soortgelijk onderzoek uit te voeren als het onderzoek in het inspectierapport?
 3. In hoofdstuk 4 van het inspectierapport (pdf) worden ten aanzien van de aspecten beleid, dossiervorming, toezicht & handhaving en vergunningverlening & toezicht verscheidene verbeterpunten geformuleerd. Hoe kijkt het college, op grond van de situatie in Helmond, tegen deze verbeterpunten aan en wat gaat het college met deze verbeterpunten doen?
 4. De provincie doet aan alle gemeentebesturen in Brabant de dringende oproep om mee te doen aan de intensivering van het toezicht op veehouderijen. Gaat het college gehoor geven aan deze dringende oproep?
 5. Welke rollen ziet het college voor de gemeente Helmond weggelegd binnen de versnelling van de transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant?
 6. Is de gemeente Helmond voornemens om voor dit thema extra aandacht te vragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant?
6reacties

Namens de Helmondse SP-fractie stelde Mieke Meulendijks schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van de dinsdag verdronken tiener in Eindhoven.
Hieronder haar 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Dinsdag 29 augustus heeft een tragische waterongeval plaatsgevonden in het Henri Dunantpark te Eindhoven. Hierbij is een 14-jarige jongen om het leven gekomen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de nabestaanden. Wij danken de betrokken hulpverleners voor hun inspanningen maar ook naar hen gaan onze gedachten uit.
Als SP fractie waren we in het verleden kritisch en tegen de bezuiniging op het brandweerduiken. We waren het niet eens met het afschaffen van het (laatste) duikteam in onze veiligheidsregio. Enerzijds omdat we iedere kans om een leven te redden willen benutten, anderzijds omdat we hulpverleners de mogelijkheden willen geven om levens te kunnen redden. In augustus 2014 heeft er ook een tragisch waterongeval plaatsgevonden in Hapert. Naar aanleiding van dit ongeval hebben wij als SP fractie schriftelijke vragen gesteld. Er is toen in opdracht van de veiligheidsregio een evaluatie uitgevoerd (Bureau Support, versie 1.0 november 2014) waarin diverse conclusies zijn getrokken en vele aanbevelingen zijn gegeven. Wij vragen ons dan ook het volgende af.
Wij verzoeken het college deze vragen bij de veiligheidsregio beantwoord te krijgen en willen, indien de reactie daar aanleiding toe geeft, dit ter bespreking voor commissie Bestuur en Economie laten agenderen.

 1. Zijn alle in deze evaluatie genoemde aanbevelingen door de Veiligheidsregio overgenomen?
 2. Hoe is de stand van zaken van het verwerken van deze aanbevelingen in protocollen, beleid en uitvoering praktijk?
 3. Zijn er na augustus 2014 nog meer waterongevallen geëvalueerd?
 4. Is intern binnen de Veiligheidsregio aan de betrokken hulpverleners gevraagd hoe zij de hulpverlening bij deze waterongevallen ervaren hebben en wat zij ter verbetering aanbevelen?

In de reacties hieronder staan updates.

126reacties

Eikendreef op 6 juliEen jaar geleden voorspelde B&W dat de bezuiniging op onkruidbestrijding van de openbare ruimte dit jaar merkbaar zouden zijn.
Het welig tierende onkruid op de 3 bijgaande foto’s zou daarvan het gevolg kĂșnnen zijn. Óf is het voor het derde jaar op rij de schuld van de daartoe ingehuurde onkruidbestrijders? Want nadat dat bedrijf in 2015 al was aangesproken op het gebrek aan gecontracteerd onderhoud, volgden vorig jaar kortingen en boetes.
Het melden van de onkruidoverlast bij de gemeente hielp Elise 2 jaar geleden.
Lees verder »

90reacties

Het regent weer klachten over stankoverlast in Brouwhuis. Op de Facebookgroep Stankoverlast Brouwhuis/Rijpelberg Ă©n bij de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant. “Niet te harden hier… de laatste tijd bijna dagelijks last… Wat een misselijkmakende kotslucht hangt er weer,” om maar een greep uit de reacties te noemen. Een ander omschrijft het als ‘een vieze zurige lucht bij zuidenwind; dus afkomstig van BZOB-terrein.’ En niet te vergeten deze: “Een tijdje geleden kwam ik in Deurne het ziekenhuis uit en wat rook ik? Op het parkeerterrein de misselijkmakende lucht van Den Ouden op het BZOB-terrein; dat is zeker over een afstand van ongeveer 8 km.” Lees verder »

56reacties

Een raadslid van de Helmondse gemeenteraad was eigenaar van een pand. Dat pand had hij verhuurd. Aan de verkeerde, zo bleek: er werd een wietplantage ontdekt. Burgemeester Elly Blanksma van Helmond wilde het pand sluiten. Ze werd persoonlijk benaderd, door een raadslid en door een wethouder. Of ze “wilde overwegen het pand niet te sluiten”. Want, zo zou de wethouder hebben gesteld: het pand werd verhuurd en dus wisten de eigenaren niks van de wietplantage.

Lees verder »

6reacties

Namens D66 stelde Gaby van den Waardenburg vanavond schriftelijke vragen aan B&W over het nog overeind staande oude deel van de Mariaschool (de kop) bij het Speelhuis aan de Kromme Steenweg.
Hieronder haar 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Op 21 juni 2017 stond in het Eindhovens Dagblad het volgende bericht:

“Het duurt iets langer voordat bekend is wat er gaat gebeuren met het nog overeind staande oude deel van de Mariaschool in Helmond. Komend najaar verwacht het gemeentebestuur te weten of de monumentale façade een nieuwe invulling krijgt, of toch plat gaat.”.

Tijdens de commissievergadering van 15 november 2016 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad (alle partijen m.u.v. het CDA) aangegeven de kop van de Mariaschool te willen behouden. Hierbij is de mogelijke invulling van het pand niet als voorwaarde gesteld. Het slopen van de kop van de Mariaschool is dan ook tegen de wens van de gemeenteraad. Het krantenartikel doet echter vermoeden dat het slopen van het gebouw nog een optie is. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Geeft het artikel een juiste voorstelling van zaken? Zo nee, dan ontvangen wij graag een nadere toelichting.
 2. Erkent het college dat de sloop van de kop van de Mariaschool indruist tegen te uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om het gebouw te behouden?
 3. Kan het college bevestigen dat het gebouw behouden blijft?
 4. Waarom zijn we als gemeenteraad niet proactief geĂŻnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de ontwikkelingen van het Speelhuis en de kop van de Mariaschool?

Uit het krantenartikel hebben we ook vernomen dat eerdere ideeën voor de invulling van het pand stuk liepen op het gebrek aan geld.

 1. Is het college actief op zoek naar een nieuwe invulling voor het gebouw?
  a. Zo nee, waarom niet?
  b. Zo ja, dan ontvangen wij graag een update van de initiatieven die reeds zijn onderzocht.
102reacties

Cor van der Burgt van de VVD stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de agressie van asociale hanggroep in ’t Haagje waarover onze collega’s van de krant sinds gisteravond schrijven. Hieronder zijn 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 5 juni jl. stelde de VVD-fractie vragen over de agressie tegen de politie. Sinds gisteravond zijn we opgeschrikt door nieuwe berichten over een groep rondhangende mannen die Helmond-West terroriseert. In het verleden was er in deze wijk ook al sprake van agressie tegen buurtbewoners. In het artikel van het ED van vanochtend wordt gesuggereerd dat deze nieuwe problemen zich al anderhalf jaar voordoen. Wat wij ten zeerste betreuren is dat bij de voorjaarsnota hierover niets is medegedeeld maar dat er enkel over de positieve trend is gesproken. Wat ons grote zorgen baart, is dat de groep die er voor zorgt dat buurtbewoners uit deze wijk zich niet meer veilig voelen, bestaat uit twintigers en dertigers. Dit maakt het extra treurig.
Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Waarom zijn wij niet volledig geĂŻnformeerd?
 2. Waarom is er niet eerder ingegrepen?
 3. Hoe gaat het college deze groep van volwassenen in beeld brengen en aanpakken?
 4. Wat is er door de straathoekwerkers het laatste anderhalf jaar hierover gerapporteerd?

In de reacties hieronder staan updates.

28reacties

Kim Breuer van de fractie Lokaal sterk stelde schriftelijke vragen aan B&W over de brievenbussen, pinautomaat en heen-en weer verhuizingen van organisatie in de Rijpelberg. Hieronder haar 14 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die zoals altijd ook in zijn geheel in de reacties.

Ons bereiken allerlei berichten die wijzen op een verschraling van de wijkvoorzieningen in de wijk Rijpelberg. Dit baart ons zorgen en vandaar dat wij een aantal vragen hebben. Lees verder »