Buiten is het 10 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 91.516 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Q&A

De volledige raadsvragen & (zodra die er zijn) de B&W-beantwoording.

29reacties

Vorig jaar heeft de stad onder meer op de weblog meegedacht over de contouren van het vernieuwde centrum. In de opmerkingen daarover kwam 1 wens bijna unaniem terug: maak van het terrein waar ooit Obragas zat, een echt Havenpark waar het goed toeven is voor inwoners en bezoekers van onze stad. Dat meldde wethouder Erik de Vries gisteren in zijn Traverse-column. “De keuze om prioriteit te geven aan het Havenpark was dan ook niet zo moeilijk. Ik sluit me graag aan bij deze wens van onze inwoners!”
Het Havenpark moet een groene plek van circa 2½ hectare midden in het centrum worden waar we kunnen ontmoeten, relaxen of juist actief bezig zijn. Het park zal ruimte bieden voor kleinschalige evenementen. Volgend jaar beginnen de werkzaamheden die in het voorjaar van 2019 gereed moeten zijn. De Oude Aa (die nu nog door een rioolbuis onder de grond stroomt) loopt straks zichtbaar als een slinger door het park. Bij het Havenplein komt een multifunctioneel gebouw met op de begane grond ruimte voor commerciële functies en daarboven appartementen.
De grote lijnen voor het ontwerp zijn nu klaar, maar de gemeente wil graag de mening van Helmonders horen voordat het plan definitief wordt. Daarom is er een inloopavond georganiseerd op maandag 23 oktober, tussen 19.00 tot 21.00 uur, in zaal Traverse aan de Steenweg. Daar wordt 2 keer dezelfde presentatie gehouden over het ontwerp, om 19.00 uur en om 20.00 uur. Er staan panelen waarop het plan met sfeerbeelden wordt toegelicht. Geïnteresseerden kunnen vrij binnenlopen om alles te bekijken en aan te schuiven bij 1 van de 2 presentaties. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Wethouder De Vries: “Ik heb de eerste plaatjes gezien en ik moet zeggen: het wordt prachtig! Ik weet zeker dat ook u dan enthousiast wordt!”

In de reacties hieronder staan updates.

51reacties

In de periode van 20 december tot en met 7 januari 2018 is er een nieuw winterevenement in het centrum van Helmond. Dat bevestigde organisator Peter van Asten zojuist. Gedurende deze periode is het bedoeling dat daar een schaatsbaan komt en andere (nu nog niet bekend gemaakte) activiteiten plaatsvinden. Er lopen nog gesprekken met belanghebbenden over de invulling van het evenement. Waar het precies in het centrum zal plaatsvinden weten we (nog) niet. Lees verder »

14reacties

Lokaal sterk stelde schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van een advertentie (pdf) van het Stadslab Helmond vrijdag in weekkrant De Loop.
Hieronder de 7 raadsvragen (Questions) van Harrie van Dijk, Anja Spierings, Henk Bekkers, Tiny Kuijpers, Henriëtte Verouden, Jack Hamacher, Kim Breuer en Maarten Janssen voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Op vrijdag 15 september 2017 viel ook bij Lokaal sterk weekkrant de Loop op de mat. Een weekkrant die ons informeert over tal van zaken in het Helmondse. Op pagina 20 lazen wij een behoorlijk grote advertentie van het stadslab Helmond. (Althans Lokaal sterk neemt aan dat dit een advertentie is en dat er dus kosten mee gemoeid zijn.) Dit verbaast ons in meer dan hoge mate.

 • Laten we beginnen de zaken in perspectief te brengen:
  Op 14 november 2016 spreekt de commissie Maatschappij uitgebreid over het stadslab. Er wordt een presentatie gegeven en de commissie evalueert.
  Wethouder van der Zanden sluit deze vergadering af met het navolgende: “Initiatieven gericht op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Actief kijken naar project mantelzorgers, vrijwilligers. Het stadslab voor en door mensen van de stad geïnitieerd en opgezet. En van daaruit ontstaan er ook initiatieven waar de noodzaak van aangetoond wordt. Er zijn initiatieven uit bepaalde hoeken die wij nog niet zo heel veel hebben gehoord en die we liever meer zouden horen. Hoe kunnen we nog meer onze doelstelling daarin duidelijker en zichtbaarder maken. Om te kijken wat daar nog uit te halen is. En op welke manier het stadslab daarbij ondersteund kan worden of mogelijk ook de communicatie daarover kan aangaan.” (notulen cie M dd. 14-11-2017)
  Op geen enkele wijze wordt tijdens dit evaluatiemoment naar voren gebracht dat het stadslab niet tevreden is met de huidige koers, sterker nog de wethouder staat volledig achter de thans gevolgde lijn.
 • In september 2017, dus een kleine negen maanden later wordt de commissie Maatschappij, niet via de wethouder, maar via de pers deelgenoot van een nieuwe visie van het stadslab. Plan! en ook Lokaal sterk stellen hierover technische vragen die op maandag 11 september 2017 beantwoord worden. Kern van de beantwoording is: Er zal niets veranderen en in november 2017 bespreken we een en ander in de commissie Maatschappij.
 • De meer dan kwartpagina grote advertentie in weekkrant de Loop, ondertekent door stadslab Helmond schrijft: “Naar aanleiding van deze constatering is een nieuw initiatief ontstaan dat als doel heeft deze thema’s los van elkaar ‘aan te vliegen’ tijdens uitgebreide inspiratie-werksessies. Twee dagen lang zitten zo’n tachtig betrokkenen bij elkaar, samen op zoek naar nieuwe inzichten die levens een stukje aangenamer kunnen maken.”
 • Tot slot: in het kader van het Sociaal Innovatief Fonds heeft de gemeenteraad van Helmond 4.5 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe initiatieven. Het stadslab maakt met 2.25 miljoen euro hier een wezenlijk deel van uit.

Het zal uw College bekend zijn dat Lokaal sterk van meet af aan kritisch staat ten opzichte van het Sociaal Innovatief Fonds. Het gaat immers om 4.5 miljoen euro van de Helmondse inwoners. Euro’s die we maar één keer kunnen uitgeven en dan moet dat wel verantwoord zijn!
Onze vragen over de besteding tot nu toe van het stadslab en de kosten van het stadslab ‘nieuwe stijl’ zijn door de wethouder op 11 september 2017 niet beantwoord en doorverwezen naar november, we vinden dit onbegrijpelijk kijkende naar de huidige ontwikkelingen en de advertentie in weekblad de Loop.
Dit brengt Lokaal sterk tot de volgende vragen:

 1. Is het stadslab een zelfstandig orgaan met eigen bevoegdheden en een eigen budget? Zo ja, door wie dan benoemd en voor welke periode?
 2. Op welk moment bent u door de stadslaboranten op de hoogte gebracht van hun voornemen om hun werkwijze te veranderen? Waarom heeft u de commissie maatschappij niet direct hierover geïnformeerd en deze koerswijziging geagendeerd voor de commissie?
 3. Kunt u aangeven ons aangeven hoe deze activiteit van het stadslab zich verhoudt tot de aanvankelijke opzet en werkwijze van het stadslab?
 4. Zijn de kosten van de advertentie in weekkrant de Loop ten koste gebracht van het budget van het stadslab?
 5. Worden de kosten van de inspiratie-werksessies van twee dagen voor tachtig personen ook ten koste gebracht van het stadslab en zo ja aan welk bedrag moet er dan gedacht worden?
  En op welke wijze wordt de groep van tachtig betrokkenen geworven c.q. gevormd, wanneer zullen de twee inspiratie-werksessies plaatsvinden en wie zal deze begeleiden?
 6. Wat is uw mening over de wijze van communicatie van het stadslab, onder meer in weekkrant de Loop van vrijdag 15 september 2017? Indien uw reactie niet positief is ten aanzien van de werkwijze van het stadslab wat denkt u daar dan aan te doen?
 7. Hoe gaat u er zorg voor dragen dat de communicatie inzake het stadslab vanaf heden wel goed en zorgvuldig zal verlopen?

In de reacties hieronder staan updates.

2reacties

Vandaag stelde D66 schriftelijke vragen aan B&W over het toezicht op de emissies van veehouderijen in de gemeente Helmond.
Hieronder de 6 raadsvragen (Questions) van Gaby van den Waardenburg en Jochem van den Bogaard voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Afgelopen maandag 11 september verscheen het bericht Meer en beter controleren veehouderijen hard nodig. Een steekproef van de provincie Noord-Brabant onder 15 Brabantse gemeenten heeft veel tekortkomingen aan het licht gebracht. In 12 van de 15 gemeenten overtraden veehouderijen vergunningsvoorschriften zonder dat er adequaat tegen werd opgetreden. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring. Het aantal controles dat gemeenten uitvoeren is bovendien lager dan in beleids- of uitvoeringsplannen is vastgelegd.
De emissies van geur, fijnstof, ammoniak en biologisch actieve stoffen van veehouderijen kunnen ontoelaatbare negatieve effecten hebben op de natuur en de gezondheid van mensen. Om die reden hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant vrij recent ingestemd met een maatregelenpakket voor de versnelling van de transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant. D66 Helmond vindt het van groot belang dat ook de gemeente haar rol vervult binnen deze transitie en zorgdraagt voor adequaat gemeentelijk toezicht op emissies uit veehouderijen. De gemeente Helmond maakt geen onderdeel uit van de onderzochte gemeenten, maar in een toelichting bij EenVandaag stelt gedeputeerde Anne-Marie Spierings dat ze verwacht dat de onderzochte gemeenten geen uitzondering vormen op het algemene beeld. Ze geeft daarbij aan dat ze denkt dat gemiddeld genomen bij alle gemeenten wel iets schort aan de controle op veehouderijbedrijven. Om die reden willen wij u de volgende vragen stellen:

 1. De provincie geeft aan dat het inspectierapport aan alle gemeentebesturen van Brabant wordt gestuurd. Heeft de gemeente Helmond het inspectierapport reeds ontvangen?
 2. In het inspectierapport worden de geconstateerde tekortkomingen onderverdeeld in een vijftal domeinen, te weten: dossier, controles, voorzieningen, dierenaantallen en emissies.
  Heeft het college in beeld hoe het in de gemeente Helmond staat ten aanzien van de tekortkomingen binnen deze domeinen?
  Zo nee, is het college voornemens om een soortgelijk onderzoek uit te voeren als het onderzoek in het inspectierapport?
 3. In hoofdstuk 4 van het inspectierapport (pdf) worden ten aanzien van de aspecten beleid, dossiervorming, toezicht & handhaving en vergunningverlening & toezicht verscheidene verbeterpunten geformuleerd. Hoe kijkt het college, op grond van de situatie in Helmond, tegen deze verbeterpunten aan en wat gaat het college met deze verbeterpunten doen?
 4. De provincie doet aan alle gemeentebesturen in Brabant de dringende oproep om mee te doen aan de intensivering van het toezicht op veehouderijen. Gaat het college gehoor geven aan deze dringende oproep?
 5. Welke rollen ziet het college voor de gemeente Helmond weggelegd binnen de versnelling van de transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant?
 6. Is de gemeente Helmond voornemens om voor dit thema extra aandacht te vragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant?
6reacties

Namens de Helmondse SP-fractie stelde Mieke Meulendijks schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van de dinsdag verdronken tiener in Eindhoven.
Hieronder haar 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Dinsdag 29 augustus heeft een tragische waterongeval plaatsgevonden in het Henri Dunantpark te Eindhoven. Hierbij is een 14-jarige jongen om het leven gekomen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de nabestaanden. Wij danken de betrokken hulpverleners voor hun inspanningen maar ook naar hen gaan onze gedachten uit.
Als SP fractie waren we in het verleden kritisch en tegen de bezuiniging op het brandweerduiken. We waren het niet eens met het afschaffen van het (laatste) duikteam in onze veiligheidsregio. Enerzijds omdat we iedere kans om een leven te redden willen benutten, anderzijds omdat we hulpverleners de mogelijkheden willen geven om levens te kunnen redden. In augustus 2014 heeft er ook een tragisch waterongeval plaatsgevonden in Hapert. Naar aanleiding van dit ongeval hebben wij als SP fractie schriftelijke vragen gesteld. Er is toen in opdracht van de veiligheidsregio een evaluatie uitgevoerd (Bureau Support, versie 1.0 november 2014) waarin diverse conclusies zijn getrokken en vele aanbevelingen zijn gegeven. Wij vragen ons dan ook het volgende af.
Wij verzoeken het college deze vragen bij de veiligheidsregio beantwoord te krijgen en willen, indien de reactie daar aanleiding toe geeft, dit ter bespreking voor commissie Bestuur en Economie laten agenderen.

 1. Zijn alle in deze evaluatie genoemde aanbevelingen door de Veiligheidsregio overgenomen?
 2. Hoe is de stand van zaken van het verwerken van deze aanbevelingen in protocollen, beleid en uitvoering praktijk?
 3. Zijn er na augustus 2014 nog meer waterongevallen geëvalueerd?
 4. Is intern binnen de Veiligheidsregio aan de betrokken hulpverleners gevraagd hoe zij de hulpverlening bij deze waterongevallen ervaren hebben en wat zij ter verbetering aanbevelen?

In de reacties hieronder staan updates.

126reacties

Eikendreef op 6 juliEen jaar geleden voorspelde B&W dat de bezuiniging op onkruidbestrijding van de openbare ruimte dit jaar merkbaar zouden zijn.
Het welig tierende onkruid op de 3 bijgaande foto’s zou daarvan het gevolg kúnnen zijn. Óf is het voor het derde jaar op rij de schuld van de daartoe ingehuurde onkruidbestrijders? Want nadat dat bedrijf in 2015 al was aangesproken op het gebrek aan gecontracteerd onderhoud, volgden vorig jaar kortingen en boetes.
Het melden van de onkruidoverlast bij de gemeente hielp Elise 2 jaar geleden.
Lees verder »

90reacties

Het regent weer klachten over stankoverlast in Brouwhuis. Op de Facebookgroep Stankoverlast Brouwhuis/Rijpelberg én bij de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant. “Niet te harden hier… de laatste tijd bijna dagelijks last… Wat een misselijkmakende kotslucht hangt er weer,” om maar een greep uit de reacties te noemen. Een ander omschrijft het als ‘een vieze zurige lucht bij zuidenwind; dus afkomstig van BZOB-terrein.’ En niet te vergeten deze: “Een tijdje geleden kwam ik in Deurne het ziekenhuis uit en wat rook ik? Op het parkeerterrein de misselijkmakende lucht van Den Ouden op het BZOB-terrein; dat is zeker over een afstand van ongeveer 8 km.” Lees verder »

56reacties

Een raadslid van de Helmondse gemeenteraad was eigenaar van een pand. Dat pand had hij verhuurd. Aan de verkeerde, zo bleek: er werd een wietplantage ontdekt. Burgemeester Elly Blanksma van Helmond wilde het pand sluiten. Ze werd persoonlijk benaderd, door een raadslid en door een wethouder. Of ze “wilde overwegen het pand niet te sluiten”. Want, zo zou de wethouder hebben gesteld: het pand werd verhuurd en dus wisten de eigenaren niks van de wietplantage.

Lees verder »

6reacties

Namens D66 stelde Gaby van den Waardenburg vanavond schriftelijke vragen aan B&W over het nog overeind staande oude deel van de Mariaschool (de kop) bij het Speelhuis aan de Kromme Steenweg.
Hieronder haar 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Op 21 juni 2017 stond in het Eindhovens Dagblad het volgende bericht:

“Het duurt iets langer voordat bekend is wat er gaat gebeuren met het nog overeind staande oude deel van de Mariaschool in Helmond. Komend najaar verwacht het gemeentebestuur te weten of de monumentale façade een nieuwe invulling krijgt, of toch plat gaat.”.

Tijdens de commissievergadering van 15 november 2016 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad (alle partijen m.u.v. het CDA) aangegeven de kop van de Mariaschool te willen behouden. Hierbij is de mogelijke invulling van het pand niet als voorwaarde gesteld. Het slopen van de kop van de Mariaschool is dan ook tegen de wens van de gemeenteraad. Het krantenartikel doet echter vermoeden dat het slopen van het gebouw nog een optie is. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Geeft het artikel een juiste voorstelling van zaken? Zo nee, dan ontvangen wij graag een nadere toelichting.
 2. Erkent het college dat de sloop van de kop van de Mariaschool indruist tegen te uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om het gebouw te behouden?
 3. Kan het college bevestigen dat het gebouw behouden blijft?
 4. Waarom zijn we als gemeenteraad niet proactief geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de ontwikkelingen van het Speelhuis en de kop van de Mariaschool?

Uit het krantenartikel hebben we ook vernomen dat eerdere ideeën voor de invulling van het pand stuk liepen op het gebrek aan geld.

 1. Is het college actief op zoek naar een nieuwe invulling voor het gebouw?
  a. Zo nee, waarom niet?
  b. Zo ja, dan ontvangen wij graag een update van de initiatieven die reeds zijn onderzocht.
103reacties

Cor van der Burgt van de VVD stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de agressie van asociale hanggroep in ’t Haagje waarover onze collega’s van de krant sinds gisteravond schrijven. Hieronder zijn 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 5 juni jl. stelde de VVD-fractie vragen over de agressie tegen de politie. Sinds gisteravond zijn we opgeschrikt door nieuwe berichten over een groep rondhangende mannen die Helmond-West terroriseert. In het verleden was er in deze wijk ook al sprake van agressie tegen buurtbewoners. In het artikel van het ED van vanochtend wordt gesuggereerd dat deze nieuwe problemen zich al anderhalf jaar voordoen. Wat wij ten zeerste betreuren is dat bij de voorjaarsnota hierover niets is medegedeeld maar dat er enkel over de positieve trend is gesproken. Wat ons grote zorgen baart, is dat de groep die er voor zorgt dat buurtbewoners uit deze wijk zich niet meer veilig voelen, bestaat uit twintigers en dertigers. Dit maakt het extra treurig.
Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Waarom zijn wij niet volledig geïnformeerd?
 2. Waarom is er niet eerder ingegrepen?
 3. Hoe gaat het college deze groep van volwassenen in beeld brengen en aanpakken?
 4. Wat is er door de straathoekwerkers het laatste anderhalf jaar hierover gerapporteerd?

In de reacties hieronder staan updates.

28reacties

Kim Breuer van de fractie Lokaal sterk stelde schriftelijke vragen aan B&W over de brievenbussen, pinautomaat en heen-en weer verhuizingen van organisatie in de Rijpelberg. Hieronder haar 14 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die zoals altijd ook in zijn geheel in de reacties.

Ons bereiken allerlei berichten die wijzen op een verschraling van de wijkvoorzieningen in de wijk Rijpelberg. Dit baart ons zorgen en vandaar dat wij een aantal vragen hebben. Lees verder »

67reacties

Op de Willem Prinzenstraat in de Binnenstad heeft de politie gisteravond de handen vol gehad aan een grote groep jongeren. Aanleiding was een melding van scooteroverlast die rond 18.30 uur bij de politie binnenkwam.
Onder meer op het Willem Beringsplein zouden jongeren met scooters door de buurt crossen. Dit tot grote ergernis van buurtbewoners. Agenten waren snel ter plaatse en zagen op de Willem Prinzenstraat een jongen op een scooter rijden. Het voertuig was niet voorzien van een kentekenplaat. De politie maande de bestuurder te stoppen, maar die had daar geen boodschap aan. Toen agenten hem klemreden gooide de jongen zijn voertuig tegen de politieauto en ging er te voet vandoor. Hij was echter niet snel genoeg voor de agent die te voet de achtervolging had ingezet. Lees verder »

10reacties

Mirjam van der Pijl van de PvdA stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over het per direct stoppen van Kledingbank Melach. Hieronder haar 6 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Geschrokken en verontrust namen we zojuist kennis van het bericht (op Facebook) van Stichting kledingbank Melach dat zij per onmiddellijk stoppen met hun goede en belangrijke werk voor de Helmonders die weinig te besteden hebben.
Juist gisteravond, bij de behandeling van de Voorjaarsnota, is door onze fractie al aangegeven dat wij ons zorgen maken over het voortbestaan van stichtingen die een deel van echt armoedebeleid voor hun rekening nemen. Wij gaven al aan dat voor een aantal van hen, met name door voortdurende huisvestingsproblemen, ermee op moeten houden een serieuze dreiging was. Mohammed Chahim heeft Stichting Melach daarbij met name als voorbeeld genoemd.
Al ruim een half jaar weet iedereen dat de stichting het huidige pand moet verlaten. De gemeente zou een helpende hand bieden. In het huidige pand schijnt Stichting Melach door gebrek aan nutsvoorzieningen nu ook definitief niet meer terecht te kunnen. Maar een ander pand vinden bleek een brug te ver.
In het Facebook-bericht geeft Stichting Melach zelf hierover onder meer het volgende aan:
…. “Nu is het zo dat wederom de gemeente Helmond wel zegt dat de ruim 1700 leden bij hun hoog in het vaandel staan maar de praktijk wijst anders uit .
Al sinds september zijn er verscheidene gesprekken gevoerd en tot op de dag van vandaag is er niks concreets…….
Kortom we zijn aan t lijntje gehouden en onze energie is op.
We hebben aan al hun voorwaarden voldaan en nog komen ze met niks over de brug”….
De PvdA-fractie vraagt u om aan te geven:

 1. Hoeveel gesprekken hebben er plaatsgevonden met het oog op herhuisvesting tussen de gemeente en de stichting?
 2. Wat zijn de voorwaarden waaraan de stichting moest voldoen?
 3. Wat is het struikelblok geweest voor het vinden van een ander pand?
 4. Was de huurprijs hierbij een probleem?
 5. Wat is er gedaan om te voorkomen dat na het laatste voor de stichting zo teleurstellende gesprek de stekker uit deze armoedevoorziening werd getrokken?
 6. Zijn er nu nog opties?

In de reacties hieronder staan updates.

18reacties

Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond, stuurde vandaag de onderstaande brief aan zijn collega’s in de gemeenteraad en aan B&W:

Helder Helmond heeft van het bestuur van de bibliotheek vernomen, en e.e.a. werd bevestigd door de directie, dat dit najaar de tweede verdieping van de bibliotheek aan de Watermolenwal zal worden ontruimd. Door de door de gemeente opgelegde bezuinigings-taakstelling voor de bibliotheek moet deze verdere maatregelen nemen om aan die taakstelling te kunnen voldoen. Men kiest ervoor om niet te bezuinigen op personeel, niet op openingstijden en niet op inhoud máár door een deel van het vastgoed af te stoten door van een verdieping de huur op te zeggen. Als cultuur-partij vindt Helder Helmond dit een ongewenste ontwikkeling! Wij realiseren ons terdege dat dit een keuze is van bestuur en directie. Maar Helder Helmond vindt dat wij als raad, en als college, deze belangrijke cultuur-drager, de gelegenheid dienen te geven om ook de tweede verdieping te kunnen aanhouden. Er zijn volgens Helder Helmond diverse manieren waarop dat zou kunnen. Te denken valt b.v. aan een aanpassing van de hoogte van de huur (immers heeft de bibliotheek zelf, na verkoop van de oude bieb, de opbrengst daarvan, ruim 2 miljoen, ook aan het nieuwe pand betaald). Er zou iets gedaan kunnen worden aan afschrijvingstermijnen. Kortom; Helder Helmond vraagt aan raad en college om creatief mee te denken om te voorkomen dat de bibliotheek de tweede verdieping moet ontruimen. De aanstaande voorjaarsnota is daarvoor de ideale gelegenheid om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. In afwachting van een hopelijk positieve reactie.

In de reacties hieronder staan updates.

11reacties

Als blijkt dat er voldoende Helmonders willen meewerken, dan krijgt Helmond een dekkend Automatische Externe Defibrillator (AED)-netwerk. Dat voorstel (pdf) doet B&W aan de gemeenteraad naar aanleiding van een motie (pdf).
Daarvoor zijn in totaal 47 AED’s nodig, de gemeente heeft er reeds 15 in eigen beheer. Ook moeten er 900 burgerhulpverleners verspreid over de hele stad zijn, op dit moment zijn er 423 van dergelijke vrijwilligers. Een dergelijk dekkend AED-netwerk vergt een eenmalige investering van 70 duizend euro. De jaarlijkse kosten voor de opleiding van de burgerhulpverleners en inspectie, onderhoud van materiaal en vervanging van pads en batterijen bedragen 20 duizend euro.
Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok waardoor de kans op overleven significant toeneemt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een ambulance en een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer. Die hulpverlener is vaak sneller ter plekke en op die manier redde Rick van Rijsingen vorige maand het leven van een Delftenaar op het station.
Nadat B&W heeft vastgesteld dat er in een wijk voldoende bereidheid is om mee te werken, rolt de gemeente er een AED-netwerk uit. Het plan is om deze reanimatie-apparaten dan in wijk- en gebedshuizen te plaatsen. In Mierlo-Hout draait momenteel een pilot om zo’n netwerk op te zetten. Naar verwachting is die pilot in het derde kwartaal van dit jaar afgerond. De daar opgedane ervaringen kunnen als input worden gebruikt voor de andere wijken.

In de reacties hieronder staat een update.

2reacties

D66, Lokaal Sterk en de PvdA stelden gisteravond nogmaals schriftelijke vragen aan B&W over de hoogspanningskabels in Brandevoort en de Handreiking van het RIVM.
Hieronder de 5 raadsvragen (Questions) van Gaby van den Waardenburg, Harrie van Dijk en Mirjam van der Pijl voorafgegaan door hun inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Vorig jaar heeft in de maand november op verzoek van de PvdA, Lokaal Sterk en D66 een beginspraakavond over hoogspanningskabels plaatsgevonden. Het onlangs in het Eindhovens Dagblad verschenen artikel ‘Helmond: RIVM-advies hoogspanning te laat’ leidt bij ons tot nieuwe vragen.
In het artikel wordt verwezen naar een rechtszitting bij de Raad van State over het bestemmingsplan ‘Brandevoort II Broekstraat 91’. In dit bestemmingsplan is nog geen rekening gehouden met het nieuwe rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat (volgens het krantenartikel) het rapport te laat zou zijn gekomen voor bestaande bestemmingsplannen. Het betreffende bestemmingsplan is echter pas vastgesteld door de gemeenteraad op het moment dat het rapport al bekend was. Dit leidt bij ons tot de volgende vraag:

 1. Geeft het artikel een juiste voorstelling van zaken? Zo nee, dan ontvangen wij graag een nadere toelichting.

In de schriftelijke vragen van 16 augustus 2016 heeft D66 al gevraagd, of het niet verstandig zou zijn om de bestemmingsplannen voor de nieuwbouwplannen in Brandevoort aan te passen aan het nieuwe rapport van het RIVM (minimale afstand van 2 x 75 meter). Toen werd door het college aangegeven dat voor de beperkte periode – totdat technische maatregelen getroffen zouden zijn – naar de feitelijke belasting tot 2020 zou worden gekeken. Deze technische maatregelen betroffen het verkabelen (ondergronds brengen) van de 150 kV-lijn en optimaliseren van de 380 kV-lijn. Echter, tot onze grote verbazing is in een uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2017 over het uitwerkingsplan ‘Brandevoort II – Hazenwinkel-Liverdonk West’ aangegeven, dat er geen concrete plannen zijn om de hoogspanningsleiding van 150 kV ondergronds te brengen.

 1. Kunt u aangeven wat precies door de gemeente Helmond is gezegd tijdens deze zitting bij de Raad van State (datum zitting: 31 oktober 2016)?
 2. Bent u het met ons eens dat de Raad van State of de gemeenteraad foutief is ingelicht?
  a. Zo ja, welke van de twee?
  b. Zo nee, waarom niet?
 3. Kunnen we concluderen dat de technische maatregel van het ondergronds brengen van de 150 kV-lijn compleet van de baan is?
  a. Zo nee, hoe strookt dat met de reactie in deze gerechtelijke zaak?
  b. Zo ja, wat heeft dat voor effect op de geplande nieuwbouwplannen?
  c. Zo ja, is de gemeente voornemens om andere technische maatregelen te treffen zodat, zoals eerder aangegeven, alle nieuwbouwwoningen en bouwpercelen in Brandevoort buiten de magneetveldzone komen te liggen?
 4. Is de gemeente bereid om de nieuwbouwwoningen op een grotere afstand van de hoogspanningskabels te bouwen?
  a. Zo ja, dan ontvangen wij hierover graag meer informatie.
  b. Zo nee, waarom niet?
38reacties

Voor de vierde keer in 7 jaar lijken de voetbalgoaltjes op een veldje in Dierdonk door de gemeente vervangen te gaan worden. De reden zou een buurtbewoner zijn die al jaren klaagt omdat hij (geluids)overlast ervaart van de voetballende kinderen.
Diverse buurtbewoners zijn het nu helemaal zat en ondernamen actie richting de politiek: 2 wethouders en 2 raadsleden zijn nu in het spel dat draait om goaltjes en misschien iets meer…
Wat is er toch aan de hand in deze doorgaans rustige wijk waar veel gezinnen met wat hogere inkomens wonen? Lees verder »

96reacties

Helmond heeft op dit moment nog 8 sportparken waar veldvoetbal plaatsvindt. Daarbij is sprake van overcapaciteit: er zijn over de hele linie teveel velden voor het aantal voetballers. Bovendien is er sinds dit jaar minder geld beschikbaar voor het onderhoud. Daarom wil B&W Houtsdonk en De Warande binnen 3 seizoenen sluiten. Met de betrokken verenigingen HVV en PVV wordt de mogelijkheid onderzocht om samen te gaan met een andere vereniging. Dan blijven er 6 parken over, waarvan er 2 een breder gebruik kennen dan alleen voetbal: Brandevoort en het nieuw te ontwikkelen sportpark De Braak. Lees verder »

3reacties

Namens D66 stelde Gaby van den Waardenburg vanochtend schriftelijke vragen aan B&W over de gevolgen van de Essentaksterfte in Helmond.
Hieronder haar 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

De besmettelijke Essentaksterfte heeft in verschillende steden geleid tot vele geïnfecteerde en zieke Essen. Helaas zijn er geen middelen beschikbaar om de Essen tegen deze schimmel te beschermen. Evenmin bestaat een behandeling waarmee aangetaste bomen kunnen worden genezen. Over het algemeen is sprake van een voortgaande taksterfte waardoor een steeds groter deel van de boom afsterft. Dit kan snel leiden tot gevaarlijke situaties. In andere landen zijn sterftepercentages van 80 tot 90 % geconstateerd. Daarom worden in vele gemeenten (werk)plannen opgesteld om de bomen planmatig en spoedig te kappen. Ook wordt daarbij gedacht aan het herplanten van een andere boom. Niet alleen zal een flink aantal bomen gekapt moeten worden (hetgeen kan zorgen voor een kaalslag), maar ook vraagt het de nodige ambtelijke inzet en investeringen. Inmiddels heeft de gemeente Utrecht al bekend gemaakt dat de kosten van de Essentaksterfte voor de gemeente kunnen oplopen tot ruim 20 miljoen euro. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Is voor de gemeente Helmond al geïnventariseerd hoeveel Essen in de gemeente staan? Zo ja, om hoeveel bomen gaat het?
 2. Is reeds geïnventariseerd hoeveel bomen geïnfecteerd zijn door de ziekte? Zo ja, kunnen wij hierover meer informatie ontvangen? Zo nee, wanneer verwacht u dat hiermee een start wordt gemaakt?
 3. Is voor de gemeente Helmond al een (werk)plan opgesteld? Zo nee, waarom niet?
 4. Weet u ook wat de kosten zullen zijn om de geïnfecteerde bomen te kappen en te vervangen? Zo ja, aan wat voor bedragen moeten wij dan denken?
 5. Worden de bewoners vooraf actief geïnformeerd over de kap van meerdere bomen?
4reacties

Het CDA stelde schriftelijke vragen aan B&W over mensen met verward gedrag in Helmond. In 6 jaar tijd verdubbelde het aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen bijna: van 231 in 2011 tot 425 vorig jaar, zo blijkt uit de cijfers. Die aantallen zijn feitelijk overigens nog (iets?) hoger. Verwarde personen die zelfmoord pleegden, daartoe een poging ondernamen of een strafbaar feit pleegden, zijn niet in deze gepubliceerde cijfers opgenomen.
Hieronder de 9 raadsvragen (Questions) van Angelique Raaijmakers en Jan Roefs voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder. Lees verder »