Buiten is het 5 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 93.287 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Q&A

De volledige raadsvragen & (zodra die er zijn) de B&W-beantwoording.

81reacties

Winkelende damesIn de eerste helft van dit jaar waren er in het centrum 11,8% minder bezoekers tijdens de openingstijden van de winkels dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens van de gemeente. Die laat daarvoor met behulp van Bluetooth- en Wifi-signalen 24/7 passantentellingen doen.
Met in totaal 1,7 miljoen unieke bezoekers in die 6 maanden is dat nog altijd een flink aantal. Maar met zo’n 160 winkel- en koopzondagen betekent het verschil van 195 duizend bezoekers dat er dagelijks twaalfhonderd shoppers minder zijn in het gebied rond de Veestraat, Ameidestraat en de Markt.
De dalende trend is de laatste jaren duidelijk. Want ook in de voorgaande jaren bleek het aantal shoppers (bezoekers als de winkels in het centrum open zijn) daar terug te lopen. 

Aanvullend een zin die was weggevallen in bovenstaande tekst:
Landelijk daalde de totale winkelstraatdrukte in het eerste half jaar met 1,6% ten opzichte van die periode vorig jaar.

In de reacties hieronder staan updates.

Désirée Meulenbroek en Ron Peters van het CDA stelden vanmiddag 3 schriftelijke vragen aan B&W over onwenselijke en milieuonvriendelijke rubberkorrels op kunstgrasvelden. 2 Jaar geleden stelde D66 over die korrels ook al schriftelijke vragen vanwege vermeende gezondheidsrisico’s.
Hieronder hun raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder. Lees verder »

41reacties

Henriëtte Verouden van Lokaal sterk stelde vanochtend 11 schriftelijke vragen aan B&W omdat er op zaterdag 25 augustus én een watersportdag én Foutdoor Festival is op Berkendonk.
Hieronder haar raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Uit uitingen in diverse media hebben wij begrepen dat op 25 augustus a.s. twee evenementen gepland zijn op Berkendonk. Het betreft een watersportdag voor de jeugd van 10:00 u tot 14:00 u georganiseerd door JIBB i.s.m. de kano- windsurf- en zeilvereniging en een festival genaamd Foutdoor van 12:00 u tot 00:00 u. De organisatie van Foutdoor is inmiddels op 4 juli jl. begonnen met de verkoop van tickets en volgens de website zijn de pre-sale tickets al uitverkocht, de verkoop van rest van de tickets is in volle gang.
Wij vinden een combinatie van deze twee festiviteiten op dezelfde dag en dezelfde plek niet gewenst en hebben daarom de volgende vragen voor u:

 1. Bent u op de hoogte van deze beide evenementen?
 2. Moeten beide organisaties een vergunning aanvragen of kunnen zij volstaan met een melding?
 3. Zo ja, wanneer hebben zij dit gedaan?
 4. Heeft u voor (een van) deze evenementen een vergunning afgegeven?
 5. Bent u het met ons eens dat het niet wenselijk is om deze beide evenementen tegelijkertijd op de zelfde locatie te laten plaats vinden?
 6. Indien er maar bij een van beide een vergunning aangevraagd dient te worden, hoe zorgt de gemeente er dan voor dat ze wel op de hoogte is wat erop Berkendonk gepland staat?
 7. Wanneer heeft de organisatie van Foutdoor de benodigde vergunningen aangevraagd?
 8. Wanneer heeft de gemeente aangegeven of deze vergunningen wel of niet verleend gaat worden?
 9. Wat heeft u als gemeente ondernomen richting de organisatie van Foutdoor of de verenigingen, om aan te geven dat de datumkeuze misschien niet zo geschikt is? Heeft u een alternatieve datum aangeboden? Heeft u beide organisaties met elkaar in contact gebracht zodat zij onderling afspraken konden maken?
 10. Gaat u in deze situatie stappen ondernemen om beide activiteiten niet gelijktijdig te laten plaatsvinden?
 11. Wat gaat u ondernemen om in de toekomst dit soort situaties te voorkomen?

In de reacties hieronder staan updates.

25reacties

Martijn Rieter van Helder Helmond stelde vandaag 5 schriftelijke vragen aan B&W over het feit dat Helmond zich niet heeft aangemeld als deelnemer voor de landelijke wietproef. 
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Afgelopen week was in het nieuws dat Helmond zich niet heeft aangemeld voor de proef met legale wietteelt. Terwijl gemeentes als Eindhoven en Breda zich wel hebben aangemeld. In oktober beslist het kabinet in welke gemeenten legale wietteelt vier jaar is toegestaan. Doel is om te onderzoeken of deze regulering door de overheid tot gevolg heeft dat de criminaliteit daalt en de volksgezondheid verbetert. Op 5 januari 2016 heeft de raad een motie, die mede ondertekend is door Helder Helmond, met als onderwerp: ‘’Actueel Experimenteerruimte voor geregelde keten wietteelt’’ aangenomen. Zodoende komen we tot de volgende vragen:

 1. Wat zijn de redenen om Helmond niet aan te melden?
 2. Bent u het met ons eens dat met de toenemende drugsproblematiek het juist een meerwaarde zou zijn om deze wietproef in Helmond te laten plaatsvinden. En dat we met het niet aanmelden van onze gemeente het verkeerde signaal afgeven.
 3. Waarom zijn wij als raad hier niet over geïnformeerd? Had dit wel gemoeten?

Onze burgemeester was lid van de commissie-Schneiders die met het rapport ‘Failliet van het gedogen’ de aanzet gaf tot de proef. Zij is ook lid van de bestuurlijke werkgroep cannabisteelt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

 1. Gezien het feit dat onze burgemeester actief is geweest in verschillende werkgroepen, had ze zich niet juist sterk moeten maken om Helmond aan te melden voor deze wietproef?

Een onafhankelijke onderzoekscommissie-Knottnerus adviseerde eind juni om de proef uit te breiden tot meer dan tien gemeenten, die ook nog flink van elkaar verschillen. Er moet volgens die commissie met veel verschillende soorten wiet en hasj worden geëxperimenteerd, zonder een grens te stellen aan de sterkte. De uitkomsten zouden anders niet bruikbaar zijn om iets te zeggen over de effecten van wietregulering in heel Nederland. Helaas heeft het kabinet dit niet overgenomen.

 1. Gaat u nog actie ondernemen om dit alsnog gerealiseerd te krijgen?

In de reacties hieronder staan updates.

2reacties

Vanochtend heeft het CDA schriftelijke vragen aan B&W gesteld over de bomen langs het spoor die ProRail mag kappen. Hieronder staan de 4 raadsvragen (Questions) van Ron Peters en Marcel Heesakkers voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

Afgelopen week was in het nieuws dat ProRail de normen voor groen langs het spoor gaat aanscherpen. In de spoorwegwet staat zelfs dat er binnen 11 meter van het spoor geen bomen mogen staan. Alle bomen binnen de in de wet genoemde 11 meter kappen, noemt ProRail ‘maatschappelijk onwenselijk’. Maar ze stellen wel dat het probleem van omgevallen bomen, takken op de bovenleiding en/ of blaadjes op de rails steeds groter wordt en dat dit zorgt voor onveilige situaties en lange vertragingen. Daarom wil ProRail al het groen langs het spoor in kaart gaan brengen. Het uitgangspunt is om de bomen grenzend aan het spoor goed te onderhouden en als het niet anders kan bomen kappen of verplaatsen.
Omdat wij ook vele meters spoor hebben in Helmond, hebben wij enkele vragen aan het college:

 1. Is er al contact geweest met ProRail over de hierboven geschetste situatie?
 2. Is er bekend hoeveel bomen er binnen 11 meter van het spoor staan in Helmond?
 3. Zijn er voor ons als gemeente nog extra kosten verbonden aan het vaker snoeien van bomen langs het spoor wanneer ProRail dat wenst?
 4. Is het verplaatsen van de bomen langs het Helmondse spoor in bepaalde gevallen een betere optie?

In de reacties hieronder staat een update.

23reacties

Vanochtend heeft GroenLinks schriftelijke vragen aan B&W gesteld over het opsporen en vervolgen van bijstandsfraude in Helmond. Hieronder staan de 8 raadsvragen (Questions) van Thomas Tuerlings en Lara Tamarinof voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

In de Volkskrant van 16 juni waren twee artikelen te lezen over de doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur en de rechtspositie van bijstandsgerechtigden in Nederland. In het eerste artikel wordt geschetst hoe in verschillende gemeenten de controle op het naleven van de regels door bijstandsgerechtigden meer weg heeft van spionagefilms en het opsporen van criminele organisaties dan van controle. Middelen als verborgen camera’s, gps-trackers, verhoringen van kinderen en huiszoekingen worden volgens het artikel niet geschuwd. Daarnaast blijkt dat het vaak gaat om zaken die niet objectief vast te stellen zijn en dat de sociale dienst er verschillende standaarden op na houdt. Het tweede artikel behandelt de steeds ruimere bevoegdheden die gemeenten nemen om bijstandsfraude op te sporen en daarbij de proporties van maatregelen uit het oog verliezen.

Het opsporen en tegengaan van fraude moet altijd onderdeel zijn bij de uitvoering van regelingen die gefinancierd worden met belastinggeld. Inhumaan en onfatsoenlijk omgaan met kwetsbare groepen kan en mag echter nooit de bedoeling zijn. Daarnaast dient altijd rekening gehouden te worden met de rechtspositie en bescherming van privacy van in dit geval bijstandsgerechtigden.

Op 28 juni werd een vierjarig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de harde aanpak van bijstandsfraude gepresenteerd. In dit onderzoek komt als voornaamste conclusie naar voren dat de huidige, harde aanpak juist averechts werkt. De kloof en vijandigheid tussen sociale dienst en bijstandsgerechtigden groeit. Bijstandsgerechtigden, die in veruit de meeste gevallen niet vrijwillig gebruik maken van een uitkering, worden door de huidige aanpak gecriminaliseerd. Deze vorm van handhaven en controle kan er volgens het onderzoek toe leiden dat bijstandsgerechtigden op termijn de regels niet beter maar juist slechter gaan naleven.

 1. a. Is het college bekend met beide artikelen in de Volkskrant van 16 juni 2018? Hoe kijkt het college aan tegen de ontwikkelingen van ruimere bevoegdheden die gemeenten nemen aangaande de opsporing van bijstandsfraude in relatie tot de rechtspositie van bijstandsgerechtigden en hun privacy?
  b. Is het college bekend met het onderzoek van de RUG dat op 28 juni 2018 gepresenteerd werd?
 2. Kan het college inzicht geven in het aantal onderzoeken, het aantal stopgezette uitkeringen, de redenen waarom deze zijn stopgezet en het bedrag dat is teruggevorderd aan onterecht verstrekte uitkeringen en opgelegde boetes voor zowel 2016 als 2017 binnen de gemeente Helmond?
 3. a. Kan het college inzicht geven in de benodigde en ingezette (ambtelijke) capaciteit, zowel door de gemeente Helmond als andere betrokken instanties, om het in vraag 2 behaalde resultaat te bereiken?
  b. Hoeveel ambtelijke capaciteit werd er door de gemeente Helmond vrijgemaakt om bijstandsfraude te onderzoeken? Hoeveel loonkosten zijn hiermee gemoeid en werkt deze opsporingsdienst rechtstreeks voor de gemeente Helmond of werken zij op ZZP-basis?
  c. Maakt de gemeente Helmond hiernaast nog gebruik van externe handhaving- en opsporingsbureaus?
  d. Zo ja, hoe vaak, hoe veel en onder welke voorwaarden worden deze bureaus betaald?
 4. Kan het college aangeven hoe vaak er in 2016 en 2017 gebruik is gemaakt van de inzet van (verborgen) camera’s, camera-auto’s, gps-trackers, verhoringen, het ondervragen van minderjarigen/buren en huiszoekingen in de opsporing van eventuele bijstandsfraude?
 5. a. Op basis van welke criteria worden de bij vraag 4 genoemde methoden ingezet?
  b. Hanteert de gemeente Helmond een kader dan wel beleidsregels bij het vaststellen of mensen al dan niet samenwonen of bijvoorbeeld wederzijdse zorg aan elkaar verlenen?
  c. Hanteert de gemeente Helmond een kader dan wel protocol voor het voeren van verhoren met verdachten?
  d. Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen deze kaders, beleidsregels en/of protocollen openbaar worden gemaakt richting de gemeenteraad?
 6. a. Kan het college de totale kosten die gemaakt werden bij de opsporing van bijstandsfraude voor de jaren 2016 en 2017 gespecificeerd in kaart brengen?
  b. Hoe denkt het college over de verhouding tussen inkomsten uit boetes en terugbetaalde uitkeringen ten opzichte van de totale kosten die hiervoor gemaakt zijn?
 7. Deelt het college de mening van rechtsgeleerden en advocaten dat het nemen van ruime en verstrekkende bevoegdheden bij het opsporen van bijstandsfraude de rechtspositie van bijstandsgerechtigden aantast?
 8. a. Onderschrijft het college de conclusie van het onderzoek van de RUG dat het nalevingsniveau in de sociale zekerheid niet zozeer gebaat is bij ‘meer’ handhaving, maar bij ‘slimmere’ handhaving en dat de effectiviteit van de handhaving in de sociale zekerheid niet alleen wordt bepaald door hardere of softere maatregelen, maar ook door de mate waarin de handhavingsstijl is afgestemd op de specifieke achtergronden en verwachtingen van de bijstandsgerechtigde?
  b. Gaat het college de huidige vorm van opsporing en handhaving in de sociale zekerheid naar aanleiding van het RUG rapport ‘Slimme Handhaving’ heroverwegen en mogelijk anders inrichten?
17reacties

Vanochtend heeft GroenLinks samen met D66 schriftelijke vragen aan B&W gesteld over een mogelijke buizentracé bij Brandevoort.
Hieronder staan de 6 raadsvragen (Questions) van Thomas Tuerlings, Lara Tamarinof en Stef Stevens voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

In 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de ‘Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035’ gepresenteerd. Er is destijds onder druk van het bedrijfsleven (specifiek de chemische industrie in Limburg) gekozen voor een ‘kort’ tracé via Helmond. Op het moment dat deze structuurvisie werd vastgesteld, was het gebied boven het tracé nog niet bebouwd, maar inmiddels zou het tracé onder of zeer dicht tegen de wijk Brandevoort komen te liggen. In het coalitieakkoord valt te lezen dat het college “een actieve lobby voert tegen het vervoer van giftige stoffen door onze stad (per vrachtwagen of trein) of (via buizen) onder de grond.”

 1. a. Liggen er op dit moment buisleidingen voor giftige of anderzijds risicovolle stoffen onder de grond in de gemeente Helmond?
  b. Zo ja, wat is de kortste afstand tot woningen van die leidingen?
  c. Wat is de wettelijke minimale afstand tussen transportbuizen en woningen?
  d. Voor welke (categorie) stoffen zijn de huidig aanwezige buizen en de buizen van het nieuwe tracé bestemd?

In 2013 is een zienswijzeprocedure gestart die volgens een recente brief aan het college nog altijd niet is afgerond.

 1. a. Heeft het toenmalige college in 2013 een zienswijze ingediend?
  b. Wat hield deze zienswijze in?
  c. Is hier een reactie op gekomen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of het Ministerie van Binnenlandse Zaken?
 2. a. Zijn er na 2013 nog nieuwe stappen mogelijk geweest en door het op dat moment zittende college ondernomen om te voorkomen dat het nieuwe tracé onder de wijk Brandevoort komt te liggen?
  b. Wanneer verwacht het college nieuwe ontwikkelingen rondom dit tracé?
 3. Is het huidige college op dit moment in contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de nationale politiek over de uiterst onwenselijke situatie die dit tracé gaat creëren?
 4. Wat doet het college om de inwoners nabij het tracé helder te informeren en zijn er stappen die inwoners zelf kunnen ondernemen om de komst van dit tracé te voorkomen?
 5. Indien het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn plannen niet wijzigt, wat kan de gemeente Helmond dan nog ondernemen om te voorkomen dat het tracé er komt?

In de reacties hieronder staat een update.

11reacties

Nathalie Peijs van de PvdA stelde 6 schriftelijke vragen aan B&W over een mogelijk hogere eigen bijdrage voor Helmonders met een Wmo-voorzieningen. Via de Wmo geeft de gemeente ondersteuning zodat Helmonders zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Hieronder haar raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

In januari van dit jaar heeft uw college alle Helmonders die een Wmo-voorziening hebben en een eigen bijdrage daarvoor betalen een brief gestuurd met de aankondiging van een te verwachten forse verhoging van de kostprijs van Wmo-voorzieningen met als gevolg ook een mogelijke verhoging van de eigen bijdrage. In deze brief stelde u dat hierover meer duidelijkheid zou komen in april/mei. Inmiddels is het juni en hebben mensen niets meer van u vernomen. Dit leidt in sommige situaties tot onrust.
Wij hebben dan ook de volgende vragen voor uw college:

 1. Heeft u inmiddels een indicatie over de kostenstijging van Wmo-voorzieningen en de algemene gevolgen daarvan voor de eigen bijdrage?
 2. Wij hebben vernomen dat in individuele gevallen de eigen bijdrage flink kan worden verhoogd, tot aan een stijging van wel 70%. Is dat inderdaad het geval? Bent u het met ons eens dat dat een buitenproportionele stijging van de eigen bijdrage is en dat hiervoor maatwerkoplossingen dienen te worden gezocht?
 3. Per 2019 komt er een uniform tarief van € 17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. Overweegt u met dit in het vooruitzicht de stijging in 2018 niet door te berekenen aan cliënten en eenmalig voor rekening van de gemeente te nemen? Kunt u aangeven wat de kosten hiervan eenmalig zouden bedragen en of de reserve sociaal domein hiervoor ruimte biedt?

Wij horen steeds vaker van Helmonders, dat zij na het indienen van een formele aanvraag in het kader van de Wmo of Jeugdwet geen formele beschikking ter besluit krijgen. Vooral in het geval van een afwijzing. Op deze manier ontneemt de gemeente mensen de mogelijkheid om bezwaar te maken.

 1. In hoeveel % van de formele aanvragen ontvangen mensen een schriftelijke beslissing/beschikking met een bezwaarmogelijkheid
 2. Onderschrijft u dat het onacceptabel is dat een formele aanvraag zonder formele opgaaf van redenen mondeling worden afgewezen?

Transparantie met betrekking tot hoogte eigen bijdrage:
Steeds meer gemeenten geven op hun website aan wat het maximale bedrag aan eigen bijdrage per voorziening per 4 weken is. De gemeente Helmond doet dit (nog) niet.

 1. Bent u bereid om het maximale bedrag aan eigen bijdrage per voorziening per 4 weken op de website van de gemeente Helmond te plaatsen, zodat voor alle Helmonders dit aan de voorkant volledig duidelijk en toegankelijk is?

In een reactie hieronder staan updates.

10reacties

D66-fractievoorzitter Stef Stevens en  SP-fractievoorzitter Hans van Gemert stelden vragen aan B&W omtrent de nieuwe functie van oud-wethouder Frans Stienen als bestuurslid van Helmond Sport.
Hieronder hun  4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties.

Tijdens zijn afscheidsreceptie heeft oud-wethouder Stienen aangekondigd dat hij toe zal treden tot het bestuur van Helmond Sport. Hij zal zich vooral met de verdere ontwikkeling van “sportcampus de Braak” gaan bezighouden aldus het ED.

 1. Was het college voor deze aankondiging op de hoogte van dit voornemen? Zo nee, was u net zo verrast als wij? Zo ja, hoe heeft u hierop gereageerd / welk standpunt heeft u toen ingenomen?
 2. Hoe staat het college tegenover het feit dat een oud-wethouder, die kartrekker was voor dit project en onderhandelde met Helmond Sport namens de gemeente, met al zijn kennis en informatie nu verbonden is aan diezelfde partij?

Het college heeft een gedragscode getekend. Daarin staat dat er voor een jaar een afkoelingsperiode geldt waarbinnen het  niet is toegestaan om te functioneren als bestuurslid van een verbonden partij van de gemeente.

 1. Kan Helmond Sport gezien worden als een verbonden partij? Zo ja, deelt u dan onze mening dat in dat geval deze benoeming in strijd is met deze code? Welke mogelijkheden heeft de gemeente in dat geval om iets aan deze benoeming te doen? Zo nee, blijft dat het geval wanneer de Stichting Belangen Helmond Sport, na het overdragen van het stadion, zichzelf opheft en Helmond Sport dus eigenlijk op de stoel van diezelfde stichting komt te zitten? Hoe ziet de verhouding met de gemeente er dan uit en zijn er in dat geval (juridische) mogelijkheden om hier iets aan te doen?
 2. Wat zijn de gevolgen van deze stap voor de onderhandelingspositie van de gemeente en de verdere totstandkoming van dit grote project?

In de reacties hieronder staat een update.

22reacties

Namens de PvdA stelde Mohammed Chahim zojuist schriftelijke vragen aan B&W over de Wmo-verstrekkingen bij zeer progressieve aandoeningen.
Hieronder zijn 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding en aardige suggestie op het eind. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties. Lees verder »

64reacties

Berry Smits van Helmond Aktief stelde schriftelijke vragen aan B&W over deze wijziging van het logo van theater ’t Speelhuis vorige week.
Hieronder zijn 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Wij hebben als fractie Helmond Aktief ook kennisgenomen van de wijziging van het beeldmerk van ’t Speelhuis. Een beeldmerk waarin een 9-kleurige “S” de verwijzing naar het Speelhuis maakt.
Volgens onze fractie en vele gehoorde reacties als volksvertegenwoordiger, wordt/is dit beeldmerk niet heel enthousiast ontvangen! Lees verder »

17reacties

Vanochtend stelde het CDA schriftelijke vragen aan het demissionaire college van B&W over een bonus van 500 euro die Helmondse ambtenaren krijgen als ze een nieuwe collega aanbrengen.
Hieronder de 7 raadsvragen (Questions) van Jan Roefs en Thijs van Wetten  voorafgegaan door hun inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties. Lees verder »

53reacties

De bouw van 52 huurwoningen aan het begin van de Heistraat is gestart en vandaag gevierd. Woningcorporatie Woonbedrijf realiseert daar een buurt met appartementen voor starters, woningen voor gezinnen en seniorenwoningen. Als de woningen volgend jaar maart zijn opgeleverd is ook de vernieuwing van dit deel van de binnenstad bijna klaar.
Een groot deel van deze woningen komt in het Arie Willemshof. Dat is de locatie waar vroeger de muziekwinkel van Arie Willems was, een begrip in Helmond. Mevrouw Willems was ook aanwezig en kreeg uit handen van wethouder Frans Stienen het straatnaambordje uitgereikt. Daarna hebben Ingrid de Boer, directeur-bestuurder van Woonbedrijf, wethouder Stienen en mevrouw Willems het bouwhekdoek onthuld met de naam van het project: Hei Wonen (foto).
Ingrid de Boer is trots op dit eerste bouwproject van Woonbedrijf in Helmond. Wethouder Frans Stienen: “Woonbedrijf verdient een dik compliment voor dit project. We komen zo eindelijk toe aan de afronding van het woonplein in de Heistraat. En ik vind het mooi dat de naam van Arie Willems ook in de toekomst zichtbaar blijft in dit deel van onze stad!”
De woningen van Hei Wonen zijn verdeeld over 4 delen (Arie Willemshof, Heistraat, Blinkertsestraat en op de hoek van de Toon van de Laarstraat en de Heistraat). Daar komen:
   • 40 huurwoningen voor gezinnen (huurprijs ongeveer 590 euro)
   • 6 appartementen voor starters (huurprijs ongeveer 410 euro)
   • 3 bovenwoningen (huurprijs ongeveer 590 euro)
   • 3 seniorenwoningen (huurprijs ongeveer 540 euro)
Woonbedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Volksbelang waarbij 3 projecten van Volksbelang in Helmond zijn overgedragen aan Woonbedrijf: dit Heistraat-project, Ons Oostende en Paulus Potterlaan. Verder gaat Woonbedrijf op Suytkade 108 huurappartementen realiseren en hebben zij in december 76 appartementen van de waterburcht Amerlingen van Laurentius overgenomen.

In de reacties hieronder staan updates.

2reacties

Gaby van den Waardenburg van D66 stelde schriftelijke vragen aan B&W over de prijzen van nieuwbouwwoningen in Helmond.
Hieronder haar 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Onlangs stonden in het Eindhovens Dagblad een tweetal krantenartikelen over flinke prijsopdrijvingen van nieuwbouwwoningen (‘Nieuwbouwhuis? Wat de gek ervoor geeft’ en ‘Het kan dus nog gekker op de woningmarkt’) in Nuenen en Eindhoven. Binnenkort gaat in Brandevoort blok 19 “de Herenveste” in de verkoop. De prijzen zijn echter nog niet exact bekend. Navraag wijst uit dat de prijzen van de woningen afhankelijk zijn van de vraag. Eerst wordt afgewacht hoe groot de belangstelling zal zijn, zodat de prijs nog aangepast kan worden. D66 Helmond heeft daarom de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens, dat een flinke prijsopdrijving van nieuwbouwwoningen in Helmond niet wenselijk is?
 2. Is het college ervan op de hoogte dat ook in Helmond de prijzen voor nieuwbouwwoningen worden opgedreven?
 3. Heeft het college op dit moment instrumenten om hier iets tegen te doen?
  3a. Zo ja, wat dan en gaat u deze mogelijkheid ook inzetten?
  3b. Zo nee, waarom niet?
 4. Welke maatregelen gaat u nemen om dit in de toekomst te voorkomen?
13reacties

GenX is een stof die gebruikt wordt bij de productie van teflonlagen zoals die op de anti aanbakpan. De fluorhoudende stof is mogelijk kankerverwekkend. GenX werd eind vorig jaar aangetroffen in het oppervlaktewater van de nieuwe Aa. De drinkwatervoorziening is niet in gevaar, aldus het Waterschap. Boosdoener Custom Powders heeft op dringend verzoek van de gemeente de verwerking van de bedenkelijke stof per direct stil moeten leggen. De zaak wordt nu onderzocht. Tot zover de feiten. Dan de vragen. Lees verder »

11reacties

Berry Smits van Helmond Aktief stelde B&W schriftelijke vragen over onveilige vloerconstructies in Helmond. Hieronder zijn 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Na het instorten van een deel van de parkeergarage bij Eindhoven Airport heb ik namens Helmond Aktief direct daarna de vraag via email aan de griffie gesteld of er mogelijk ook binnen de gemeente Helmond bekend was of er gebouwen met deze bewuste vloerconstructie zijn gebouwd.
Mijn vraag was mede ingegeven door het gegeven dat vanuit zeer betrouwbare bron was vernomen dat een recent gebouwde basisschool ook was voorzien van dit materiaal c.q. vloerconstructie en daar al vele lekkages waren geconstateerd.
Als antwoord via de griffie kreeg ik, dat een onderzoek zeker aan de orde was en dat zo’n onderzoek natuurlijk enige tijd kostte. Begrijpelijk maar het “voorbeeld” was bekend en had reeds de nodige aandacht.
Weken – maanden verstreken alleen, ondanks mijn pogingen, werden geen berichten c.q. onderzoekresultaten meer vernomen. Zeer tot mijn ongenoegen mede omdat steeds meer duidelijk werd wat de oorzaak van de ineenstorting van een deel van de parkeergarage zou zijn geweest.
Ook bleek dat in diverse gemeenten de nodige gebouwen werden getest op bijv. draagvermogen van vergelijkbare constructies.
Vandaar dat wij als fractie Helmond Aktief u de navolgende vragen willen voorleggen;

 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek om te inventariseren of in onze gemeente mogelijk gebouwen zijn voorzien van deze vloerconstructie?
 2. Zijn vanuit veiligheid overwegingen bij aangetroffen gebouwen preventieve maatregelen getroffen?
 3. Hoe gaat u om met particulieren / eigenaren waarbij zo’n vloerconstructie is gebruikt?
 4. Is er aanleiding om bij gemeentelijke gebouwen de nodige maatregelen te nemen?
 5. Is mogelijk een verhaal recht m.a.w. wie is aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade?

In de reacties hieronder staan updates.

20reacties

Met een maximaal rentepercentage van 12,6% behoort Helmond behoort tot de 132 Nederlandse gemeenten die een maximaal rentetarief van 12% tot en met 14% rekenen voor sociale kredieten. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Kassa, dat zelfs spreekt van ‘woekerrentes’. Een hoge rente op dergelijke leningen is ‘opmerkelijk’ omdat deze kredieten bedoeld zijn voor Helmonders in financiële problemen. Mensen die nergens anders terecht kunnen en zijn geweigerd bij een gewone bank. Een hoog tarief zorgt ervoor dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden. Lees verder »

5reacties

De PvdA, D66 en Lokaal sterk stelden vrijdag schriftelijke vragen aan B&W over de begin 2018 startende sociale (wijk)teams. Zij vinden het onacceptabel dat de gemeenteraad daarbij niet betrokken werd en “5 voor 12 geïnformeerd worden over zo’n belangrijke verandering!” Daarom willen de 3 partijen dit onderwerp niet morgen maar over een maand bespreken en de verdere uitrol en uitwerking ervan voorlopig stoppen.
Hieronder de 7 raadsvragen (Questions) van Mohammed Chahim, Noureddine Zarroy en Henriëtte Verouden voorafgegaan door hun inleidingen en eindigend met hun slotwoord. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties.

Aanstaande maandag presenteert het college de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken en de integrale toegang tot het sociaal domein. Met veel interesse hebben we raadsinformatiebrief 85 (pdf) en de onderliggende startdocument tot ons genomen.
De fracties van de PvdA Helmond, D66 Helmond en LokaalSterk scharen zich achter de inhoudelijke uitgangspunten van de startnotitie, echter de praktische uitwerking (organisatie en inrichting) roept vragen bij ons op. We vragen ons af in hoeverre deze aansluit bij het uitgangspunt om de bewoners en de professionals centraal te zetten.
Daarnaast stellen wij vast dat de voorgestelde werkwijze, naar onze mening, niet past binnen de kaders van de decentralisaties en de uitgangspunten van onze eigen reorganisatie. Zo lezen wij in raadsinformatiebrief 11 (pdf) van 3 maart 2016 “Het is aan de gemeente om hierin een belangrijke linking pin te zijn, partijen te verbinden en zaken mogelijk te maken”; En in de bijlage (pdf) van de raadsinformatiebrief 11, Organisatierapport gemeente Helmond (Mensen maken de stad, samen maken we het verschil!) bij het onderdeel ‘programma transformatie sociaal domein’ dat een van de uitgangspunten “Sturen (opdrachtgeverschap) en regisseren van sociale kernteams”is;
Naar onze mening staats dit haaks op de het (functioneel) aansturen van professionals in de gebiedsteams door de gemeente. We begrijpen dan ook niet hoe deze ontwikkeling heeft kunnen plaatsvinden?
We hebben hierover de volgende vragen:

 1. Waarom kiest de gemeente ervoor de professionals in de gebiedsteams zelf functioneel aan te sturen?
 2. Druist het zelf aansturen van de professionals in de gebiedsteams niet in tegen eerdere uitgangspunten van de decentralisatie en reorganisatie: namelijk het voorkomen van de verambtelijking van het sociaal domein?

De gemeente wil regisseur, opdrachtgever en facilitator zijn binnen het sociaal domein. Hiervoor heeft zij instrumenten tot haar beschikking, zoals subsidie. Wij constateren dat de keuze voor het functioneel aansturen van professionals in de gebiedsteams bijt met de rol van regisseur en opdrachtgever.

 1. Worden we hiermee geen probleemeigenaar?
 2. Hoe behouden we onze onafhankelijke positie als de subsidieverstrekker (lees: de gemeente) zelf de uitvoerende teams gaat sturen?
 3. Wat is de lange termijn visie van het college op de organisatie van het sociaal domein (sturing en regie)? Gaan we meer onderdelen van het welzijnswerk en de zorg integreren binnen het ambtelijk apparaat? Wat zegt de keuze van deze aanpak over de kwaliteit binnen LEVgroep? Is het college van mening dat de benodigde kwaliteit en aansturing niet bij de professionele organisaties in onze stad (o.a. de LEVgroep) gevonden kan worden? En als er niets mis met de kwaliteit van de LEVgroep, waarom laten we henzelf dan niet hun eigen professionals aansturen?

In het startdocument lezen we dat het kernteam van de sociale gebiedsteams bestaat uit Wmo-consulenten, gezins- en jongerencoaches,algemeen maatschappelijk werkers van de LEV groep en dat zij onder directe functionele aansturing vallen van de gemeente. De participatiecoaches werk (Senzer) en de wijkverpleegkundigen (Savant en Zorgboog) opereren onder de vlag van desociale teams, maar vallen echter niet onder de functionele aansturing van de gemeente. Wij begrijpen dit onderscheid niet.
In de startnotitie wordt gesproken over het “werken vanuit een plan en een visie. En dat de (gemeentelijke) gebiedscoördinatoren stimuleren en faciliteren de professionals om vanuit hun intrinsieke motivatie de verantwoordelijkheid te nemen om te doen wat nodig is”.

 1. Waarom wordt er verschil gemaakt in aansturing van LEV enerzijds en Senzer/Zorgboog/Savant anderzijds? Is het het college niet gelukt alle maatschappelijke partners te overtuigen van deze aanpak? Waarom niet? Hoe strookt dit met de benodigde intrinsieke motivatie van de professionals en organisaties? Ontstaat op deze manier geen tweedeling? En is dit in het belang van onze inwoners?

De startnotities is onduidelijk over de rol en positie van de afdeling Bijstand, Minima en Schulddienstverlening (BMS). De praktijk leert dat schulden (en armoede) een groot en veel voorkomend probleem is in onze stad. Geldzorgen vormen vaak een belemmering bij het oplossen van welzijns- en zorgvragen.

 1. De medewerkers van het BMS team horen een centrale rol te spelen in de nieuwe te vormen gebiedsteams. Waarom zitten deze werkers niet in de sociale gebiedsteams?

We vinden het onacceptabel dat bij de doorontwikkeling van de gebiedsteams de raad niet betrokken is geweest en we vijf voor twaalf geïnformeerd worden over zo’n belangrijke verandering! Wij constateren dat de huidige startnotitie niet in lijn is met eerdere vastgestelde uitgangspunten en we zitten nog met te veel vragen. Wij verzoeken het college en raad om de startnotitie ter bespreking te agenderen in de commissie Maatschappij van januari en de verdere uitrol en uitwerking voorlopig te stoppen.

72reacties

Behalve het plezier dat veel Helmonders hebben van vuurwerk, zorgt het ieder jaar ook voor overlastmeldingen, letsel en schade aan straatmeubilair.
Gisteren gingen agenten in Dierdonk poolshoogte nemen nadat de politie een melding kreeg van vuurwerkoverlast in die wijk. Zij stuitten op een groep die aan het opgegeven signalement voldeed. Het vuurwerk dat ze nog niet afstaken werd in beslag genomen. Wijkagent Maizie Beckschebe voorspelt dat het niet het laatste vuurwerk zal zijn dat in beslag wordt genomen…
In de reacties hieronder zal de weblog (en kun jij ook) Helmond op de hoogte houden van de lokale vuurwerkperikelen.

In de reacties hieronder staan updates.

17reacties

Namens de PvdA stelde Mohammed Chahim zojuist schriftelijke vragen aan B&W over mogelijke fraude bij Wooniezie, dé website voor sociale huurwoningen in Helmond. Wooniezie verdeelt die woningen grofweg via ‘Inschrijfduur’,’Loting’ en ‘Eerste online-reageerder’. Die laatste methode is wellicht fraudegevoelig. Chahim tipte de krant erover, hielp hen bij het onderzoek waarna het ED het publiceerde.
Hieronder zijn 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding en aardige suggestie op het eind. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties. Lees verder »