Buiten is het 1 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.279 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

17 resultaten voor: hoogspanningsmasten

7reacties

Foto: Tim van der HeijdenDe gemeente Helmond hoeft niet handhavend op te treden tegen TenneT voor het plaatsen van leidingen tussen hoogspanningsmasten in Brandevoort. Ondanks dat de vergunning voor de leidingen ontbreekt, wijst de bestuursrechter van de rechtbank in Den Bosch het verzoek van 2 bewoners daartoe af. Vorige maand stonden de partijen voor deze rechter.
De gemeente verleende eind 2011 aan netbeheerder TenneT een omgevingsvergunning voor het verplaatsen/vervangen van (bestaande) hoogspanningsmasten in de wijk. De appartementen van 2 bewoners liggen in de directe omgeving van een hoogspanningsleiding. Zij voerden onder meer dat ze bang zijn voor elektromagnetische velden en dat de leidingen niet op de juiste manier aan de masten zijn bevestigd. Daarom vroegen ze gemeente handhavend op te treden. De gemeente weigerde dat omdat er voor de leidingen kort gezegd geen vergunning nodig was.
De rechtbank is van oordeel dat de leidingen samen met de masten moeten worden gezien als 1 bouwwerk. Voor de hele hoogspanningslijn (de masten én de leidingen) is daarom wel een omgevingsvergunning vereist. De rechtbank concludeert dat de leidingen zijn aangebracht in afwijking van de afgegeven vergunning voor het bouwen van de hoogspanningsmasten. Dat TenneT sinds jaar en dag geen vergunning aanvraagt voor de leidingen, maakt dit niet anders.
Als er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift zal een bestuursorgaan zoals de gemeente in de regel handhavend moeten optreden. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan daarvan worden afgezien, bijvoorbeeld als er sprake is van concreet zicht op legalisatie. Volgens de rechtbank is aannemelijk dat, als een aanvullende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van de leidingen wordt aangevraagd, deze niet zal worden geweigerd. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de vergunning voor het bouwen van de masten na uitspraken in hoger beroep definitief is geworden. Dat betekent dat er in deze situatie concreet zicht is op legalisatie van de hoogspanningsleidingen. De rechtbank mag het argument van de elektromagnetische velden niet meenemen in de beoordeling, omdat dit geen deel uitmaakt van de vergunning. Er kan alleen handhavend worden opgetreden tegen concrete normen uit wet- en regelgeving of een vergunning.
De rechtbank wijst het verzoek van de bewoners af en dat betekent dat de gemeente niet handhavend hoeft op te treden.
De juridische strijd om deze hoogspanningsmasten duurt al jaren. Zo waren er bijvoorbeeld in 2012 en 2013  en 2009 (pdf) ook al diverse zittingen bij de rechtbank.

Foto: Tim van der HeijdenHet besluit van de gemeente in december 2011 om netwerkbeheerder TenneT een vergunning te verlenen voor het vervangen/verplaatsen van de 150 en 380 kV hoogspanningsmasten in Brandevoort is terecht. Die uitspraak deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vanochtend in hoger beroep. De zitting was op 2 september 2013.
Dat beroep was aangespannen door de 2 verenigingen van eigenaars De Biezenlaan West en De Biezenlaan Oost. Zij waren het oneens met de uitspraak van de rechter in december 2012. Die rechter stelde het college van burgemeester en wethouders van Helmond namelijk in het gelijk over het feit dat het college in maart 2012 hun gemaakte bezwaren ongegrond verklaarde.
De hoogspanningsmasten in Brandevoort staan nabij de percelen de Voort, Brandevoortse Dreef, Kaldersedijk, Brandevoort en Broekstraat. TenneT voegde daar 2 hoogspanningslijnen samen (de zogeheten Duo Ton-lijn) om de straling te verminderen.
De volledige uitspraak van de Raad van State.

6reacties

Column Paul SmeuldersZoals bekend wordt Brandevoort doorkruist door twee hoogspanningsmasten. De gemeente Helmond is van plan om de 380kV en de 150kV masten op een tracé samen te voegen. Nadat me hierover enkele signalen bereikten van verontruste bewoners, toog ik woensdagavond 24 september naar Brandevoort om de informatieavond over de gemeentelijke plannen bij te wonen.

Het lukte de gemeente niet om de twijfels van de toehoorders weg te nemen. De elektriciteitskabels brengen namelijk nogal wat gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo kunnen de magnetische velden volgens de Gezondheidsraad elektrische stroompjes in het lichaam opwekken. Die kunnen de werking van zenuwen en spieren verstoren of voor lichtflitsen in het oog zorgen. Verder is uit internationaal onderzoek gebleken dat er een statistisch verband bestaat tussen het langdurig verblijven in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen (scholen, crèches, kinderopvang of woningen) en het percentage waarin leukemie (bloedkanker) voorkomt bij kinderen tot vijftien jaar. Het ministerie van VROM adviseert gemeenten en provincies bij de vaststelling van bestemmingsplannen nieuwe situaties te voorkomen waarin kinderen langdurig bij spanningslijnen verblijven.

In Nederland is het niet duidelijk welke afstand masten minimaal moeten hebben ten opzichte van bebouwing. Toch pleit het niet voor de Helmondse situatie dat het nieuwe tracé dichter bij de bebouwing komt te lopen dan in veel Europese landen is toegestaan.

Minder belangrijk, maar toch ook het vernoemen waard is dat de lelijke masten storend zijn voor de kwaliteitsuitstraling van de wijk, in het bijzonder in de nabijheid van woningen. Komt bij dat de locaties van de masten in de loop der tijd door de gemeente zijn gewijzigd, zodat mensen die in 2001 bewust gekozen hebben voor een appartement waar geen mast direct voor de deur staat, daar nu wel mee geconfronteerd worden. Het mag duidelijk zijn: de gemeente Helmond maakt in dezen geen sterke indruk.

Elders in het land worden steeds meer electriciteitskabels ondergronds gelegd. Ik vind dat deze optie in Brandevoort serieus moet worden bekeken. Het ondergronds leggen van de kabels is immers zowel beter voor de veiligheid als voor het uitzicht. En het ondergronds leggen van de kabels mag dan weliswaar in aanleg duurder zijn, het onderhoud is voordeliger.

De Helmondse gemeenteraad moet waarschijnlijk eind dit jaar een finaal besluit nemen over de hoogspanningsmasten in Brandevoort. Dit is de laatste mogelijkheid om tot een geschikte oplossing te komen voor een probleem dat eigenlijk al vóór de realisatie van Brandevoort had moeten zijn verholpen.

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

19reacties

Iedereen wil fijn wonen in Helmond zonder zich zorgen te maken over zijn of haar gezondheid. De afgelopen jaren heeft D66 Helmond zich daarom hard gemaakt voor de gezondheid van de Helmondse inwoners. Meerdere keren hebben we aandacht gevraagd voor de hoogspanningsmasten, de vestiging van een geitenhouderij nabij de stadsgrens, de korrels op de voetbalvelden en de overlast van Eindhoven Airport. Ook de verminderde luchtkwaliteit is een belangrijk thema voor D66. Lees verder »

10reacties

Helmond is een stad die nog steeds groeit en zich wil vernieuwen. Zo wordt Brandevoort verder uitgebreid en zetten we ons met de Automotive Campus en de Slimme wijk (nieuw deel van Brandevoort) op de kaart. Goede ontwikkelingen, maar wat we absoluut niet uit het oog moeten verliezen is het behouden van een gezonde en leefbare stad. En juist dat lijkt de laatste tijd vaker een item te zijn. Misschien omdat we steeds minder accepteren, zoals de overlast van het spoor, of omdat er steeds meer voorbeelden zijn van zaken die slecht zijn voor de gezondheid terwijl we daar tot voor ‘kort’ geen weet van hadden. Een voorbeeld vormen de gevolgen van de q-koorts en fijnstof voor de gezondheid. Lees verder »

2reacties

D66, Lokaal Sterk en de PvdA stelden gisteravond nogmaals schriftelijke vragen aan B&W over de hoogspanningskabels in Brandevoort en de Handreiking van het RIVM.
Hieronder de 5 raadsvragen (Questions) van Gaby van den Waardenburg, Harrie van Dijk en Mirjam van der Pijl voorafgegaan door hun inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Vorig jaar heeft in de maand november op verzoek van de PvdA, Lokaal Sterk en D66 een beginspraakavond over hoogspanningskabels plaatsgevonden. Het onlangs in het Eindhovens Dagblad verschenen artikel ‘Helmond: RIVM-advies hoogspanning te laat’ leidt bij ons tot nieuwe vragen.
In het artikel wordt verwezen naar een rechtszitting bij de Raad van State over het bestemmingsplan ‘Brandevoort II Broekstraat 91’. In dit bestemmingsplan is nog geen rekening gehouden met het nieuwe rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat (volgens het krantenartikel) het rapport te laat zou zijn gekomen voor bestaande bestemmingsplannen. Het betreffende bestemmingsplan is echter pas vastgesteld door de gemeenteraad op het moment dat het rapport al bekend was. Dit leidt bij ons tot de volgende vraag:

 1. Geeft het artikel een juiste voorstelling van zaken? Zo nee, dan ontvangen wij graag een nadere toelichting.

In de schriftelijke vragen van 16 augustus 2016 heeft D66 al gevraagd, of het niet verstandig zou zijn om de bestemmingsplannen voor de nieuwbouwplannen in Brandevoort aan te passen aan het nieuwe rapport van het RIVM (minimale afstand van 2 x 75 meter). Toen werd door het college aangegeven dat voor de beperkte periode – totdat technische maatregelen getroffen zouden zijn – naar de feitelijke belasting tot 2020 zou worden gekeken. Deze technische maatregelen betroffen het verkabelen (ondergronds brengen) van de 150 kV-lijn en optimaliseren van de 380 kV-lijn. Echter, tot onze grote verbazing is in een uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2017 over het uitwerkingsplan ‘Brandevoort II – Hazenwinkel-Liverdonk West’ aangegeven, dat er geen concrete plannen zijn om de hoogspanningsleiding van 150 kV ondergronds te brengen.

 1. Kunt u aangeven wat precies door de gemeente Helmond is gezegd tijdens deze zitting bij de Raad van State (datum zitting: 31 oktober 2016)?
 2. Bent u het met ons eens dat de Raad van State of de gemeenteraad foutief is ingelicht?
  a. Zo ja, welke van de twee?
  b. Zo nee, waarom niet?
 3. Kunnen we concluderen dat de technische maatregel van het ondergronds brengen van de 150 kV-lijn compleet van de baan is?
  a. Zo nee, hoe strookt dat met de reactie in deze gerechtelijke zaak?
  b. Zo ja, wat heeft dat voor effect op de geplande nieuwbouwplannen?
  c. Zo ja, is de gemeente voornemens om andere technische maatregelen te treffen zodat, zoals eerder aangegeven, alle nieuwbouwwoningen en bouwpercelen in Brandevoort buiten de magneetveldzone komen te liggen?
 4. Is de gemeente bereid om de nieuwbouwwoningen op een grotere afstand van de hoogspanningskabels te bouwen?
  a. Zo ja, dan ontvangen wij hierover graag meer informatie.
  b. Zo nee, waarom niet?
1reactie

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week de Nota Grondbeleid 2017-2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. De Nota Grondbeleid is voor de gemeente Helmond belangrijk, want grond hebben we als gemeente genoeg in eigendom. Helmond loopt risico door het actieve grondbeleid uit het verleden. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om deze grond te verkopen, want door de crisis van de laatste jaren is de verkoop gestagneerd. De kosten van deze gronden drukken ondertussen wel zwaar op de begroting. Maar hoe zorg je ervoor dat de verkoop van grond aantrekt? Bij de verkoop van grond zijn in ieder geval de aantrekkelijkheid van de stad, de regionale woningbouwplannen en een onderscheidend woonmilieu van groot belang. Lees verder »

3reacties

Met de hoogspanningskabels in Brandevoort bestaan al jarenlang problemen. Daarbij verschijnen steeds nieuwe onderzoeken waarin wordt aangetoond, dat de hoogspanningskabels toch schadelijker zijn voor de gezondheid dan gedacht en dus meer rekening moet worden gehouden met bebouwing in de buurt van de masten.
Hierbij merk ik op dat D66 zich uiteraard ook zorgen maakt over de hoogspanningskabels in andere wijken. Aangezien het in de andere wijken voornamelijk gaat om bestaande woningen is het helaas niet meer mogelijk om rekening te houden met (nieuwe) landelijke richtlijnen. Dit maakt onze zorgen uiteraard niet minder groot en daarom hebben we in 2014 al aan het college van B&W de vraag gesteld, of in de gemeente Helmond geen woningen in aanmerking kwamen voor een landelijke uitkoopregeling. Helaas bleek dit niet het geval te zijn. Lees verder »

17reacties

Namens D66 stelde raadslid Stef Stevens vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de hoogspanningslijnen in Brandevoort. Zie de RaadsInfomatieBrief (pdf) die daarover deze week werd verstuurd. Daarin de aankondiging dat 1 hoogspanningslijn ondergronds gaat. De kosten hiervoor worden geraamd op 6 tot 7 miljoen euro.
Hieronder zijn 3 raadsvragen (Questions). Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

 1. Waarom is er een aantal jaren geleden er niet direct voor gekozen om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen en niet bovengronds te verplaatsen en zo miljoenen bespaard konden worden? Er was immer toen al beloofd om dat te doen.

Gekozen wordt om nu een gedeelte ondergronds te brengen omdat dat voldoende is om te voorkomen dat er een gezondheidsvraagstuk ontstaat. D66 vindt dat er niet alleen een gezondheidsvraagstuk speelt, maar ook een esthetisch aspect.

 1. Waarom kiest het college er niet voor om alle bedrading ondergronds te brengen en zo het aangezicht van Brandevoort te verbeteren en hierdoor de verkoop van de woningen te bevorderen? Er moet immers toch al gegraven worden.
 2. Waarom wordt er gekozen om woningen nu zo dicht op de hoogspanningslijnen te bouwen, terwijl er nog genoeg grond aanwezig is die buiten de gevaren zone ligt?

In de reacties hieronder staan updates.

9reacties

Alleen het nieuwe Helmonds nieuws publiceren wij hier, voor het andere nieuws kijk je bij de krantZaterdag 31 oktober:
3 Ondernemers deze zomer ‘In de brand, uit de brand’

Donderdag 29 oktober:
Hoger beroep inzake hoogspanningsleiding Brandevoort

Dinsdag 27 oktober:
Duo gepakt ivm gewelddadige overval 2014 Gerwenseweg
Vlisco schrapt 200 banen; Update: leidt verlies dit jaar
Zorgen over het onderhoud in het centrum
De aftermovie van de Kasteeltuinconcerten 2015

Maandag 26 oktober:
De jonge Helmondse golfclubmeppers zijn veroordeeld
Q&A PvdA over stoppen behandeling autisme bij Kentalis
Scooter en auto botsten vanochtend vroeg (4 foto’s)
Auto op zijn kant bij ongeval op het industrieterrein (foto’s)

Weekend 24 & 25 oktober:
3 Helmonders aangehouden na vechtpartij Walibi (filmpje)
Onze stadsschrijver wint de Grote Bijbelquiz van de EO
Limburgse politie pakt 2 Helmondse auto’s

Donderdag 22 oktober:
Voorleesbus Blikkie maakt kans op IVI Award
B&W antwoordt VVD over het niet-transparante handelen bij ‘Carolus is  COA-locatie’ De weblog is daar niet blij mee!
Brandevoort of Hoofdstraat schoonste van Nederland?
Daders mishandeling Melissa (13) moet van school
Oud-wethouder Peter Tielemans in vrijheid gesteld
Terugkijktip: 13-jarige Melissa gisteravond op TV bij Pauw
Financieel probleem van Inloophuis De Cirkel van €30.000 per jaar al opgelost

Woensdag 21 oktober:
Het 13-jarig mishandelde meisje straks bij Pauw op TV te zien
Brand in woning in Brandevoort (12 foto’s) door een hennepkwekerij
Celstraf voor inrijden op groepje in park Eindhoven
24 Energieneutrale woningen ipv De Loods in Brandevoort
Mogelijkheden zonnepanelen & zonneparken Brandevoort
B&W gaat Inloophuis De Cirkel helpen met hun financieel probleem
VVD wil van B&W opheldering over de ‘Carolus-COA-informatieavond’
De hennepkwekerij aan de Ameidestraat is opgerold
Tot ½ december weer 50% extra goederentreinen

Dinsdag 20 oktober:
Derde verdachte van mishandeling meisje (13) opgepakt
Man bedreigd met mes en beroofd

Maandag 19 oktober:
Video: meisje (13) afgerost door 2 meisjes op Oostende
Inbreker gisteravond op heterdaad aangehouden

Weekend 17 & 18 oktober:
Stiphoutse held onthuld als kunstwerk en Carat kreeg stadspenning (foto’s)
Botsing van 2 auto’s vannacht in Mierlo-Hout (4 foto’s)

Vrijdag 16 oktober:
Nederlands 60e Groengas-tankstation geopend
Sander Lam versus Atlant, deel 2 en 3
Aanleg kruising Kasteelherenlaan-Heeklaan gaat starten
Supermarktmedewerker mishandeld door 43-jarige man
Al bijna 1000 mantelzorgers meldden zich bij Steunpunt

Donderdag 15 oktober:
Jongen (13) na ernstige bedreiging vanmiddag opgepakt + update
5 Aanhoudingen na vondst hennepkwekerij in woning
Wijkbezoek B&W aan de Binnenstad op 10 november
Helmondse portiers vrijgesproken van mishandeling na enorme blunder OM

Woensdag 14 oktober:
Lintje voor Piet Verlijsdonk van Rood-Wit ’62 (foto)
Professionele hennepkwekerij aan de Varenschut opgerold
B&W: Veiligheidsregio Brabant-ZuidOost voldoet aan de eisen

Dinsdag 13 oktober:
47 (Brom)fietsers bekeurd in het centrum en Brouwhuis
Bokbier vernoemd naar Helmondse heldin Toos den Bok
Oa een woning gesloten na HIT-controleactie vanochtend
Kassa! Lucky Day in Helmond: 24.000 euro
Circus Herman Renz zojuist failliet verklaard

Maandag 12 oktober:
Foto onthulling naam Mandela bij spooronderdoorgang
Man aangehouden voor drugs in woning in Mierlo-Hout
Veel reacties op ‘Betreffende SMO-woonbegeleidster op staande voet ontslagen nav grote brand flat achter station
Foto van het hijsen van de regenboogvlag voor Coming Out Day
Vrijwilligerspenning voor Reggie Spoormakers (foto)

Weekend 10 & 11 oktober:
GBO krijgt maar liefst 4 design-awards
Helmond al maanden uit de race voor Nederlands ‘Beste Binnenstad’
Hennepkwekerij lijkt de oorzaak brand flat achter het station
Auto op de kop in sloot Europaweg (updates en 10 foto’s)
8 Foto’s door Wim van den Broek van het uitbaggeren van het kanaal
De bewoner aangehouden voor de brand in flat achter het station
Foto the day after van de brand in flat achter het station
Geen treinen van en naar Eindhoven + update

Vrijdag 9 oktober:
De Rooie Poet baggerde het kanaal uit?
Tot april wegwerkzaamheden aan de Rijnlaan in Brouwhuis
Weer een nieuwe straatnaam in Brandevoort

Donderdag 8 oktober:
Nieuw initiatief voor carnaval in Dierdonk
De roemruchte Werkwinkel komt weer even terug

Woensdag 7 oktober:
De Wiel bij het kasteel tot half november afgesloten
Maandag onthulling spooronderdoorgang Nelson Mandela
B&W: er is te weinig geld om het kanaal vaker uit te baggeren
Maandag regenboogvlag hijsen voor Coming Out Dag

Dinsdag 6 oktober;
Fietsen winkelgebied nu beboet na het geven van 140 waarschuwingen
Helmondse grasmaaierdief in de file gepakt
2 Helmonders gepakt voor bedrijfsmatige exploitatie hennepkwekerijen

Maandag 5 oktober:
Wie is deze inbreker op de bewakingscamera? (filmpje)
Speelpaleis KidsPlaza gaat in december eindelijk open
Belastingdienst legt beslag op Circus Herman Renz + updates
Filmpje en 4 extra foto’s van de Helmond Sport AA-Side reünie
Update steekpartij Brouwhuis: zijn vrouw stak hem in buik

Weekend 3 & 4 oktober:
Inbreker (18) aangehouden na belletje bewoonster
Weer een steekincident, nu in Brouwhuis (foto’s + update)
De Rampetampers vertrekken uit Dierdonk
Steekpartij in de Binnenstad (6 foto’s en politie-update)

Vrijdag 2 oktober:
Oudere fietser zwaar gewond bij ongeval (+ updates)
Helmondse bedrijf QPI (printplaten) is verkocht
Scooter en vrachtwagen botsen op Engelseweg (foto’s)
Morgen kun je fiets weer gratis laten graveren

Donderdag 1 oktober:
Raadsvergadering Stadswacht & TV Carolus (3 video’s)
Realityserie van Nieky Holzen begint 27 oktober op RTL 5
85-Jarige dame in Binnenstad beroofd, dader voortvluchtig
Uitslaande brand in flat + updates
Wéér airbags gestolen uit auto’s in Dierdonk
Hooravond over de begroting 2016 van de gemeente
Kijk het hele vluchtelingendebat in de gemeenteraad terug

Het Nieuw Helmonds nieuws sinds 2011 (= nu inmiddels oud nieuws 😉 )

Alleen het nieuwe Helmonds nieuws publiceren wij hier, voor het andere nieuws kijk je bij de krant


wat reclame voor onze Twitter & Facebook
Daar staan steeds de nieuwe items die op De weblog van Helmond verschijnen. Op dit moment maken daar (2593 + 1006 =) 3599 Helmonders gebruik van.

Donderdag 27 augustus:
Onze Facebook-pagina kreeg de 1000ste vind-ik-leuk

Woensdag 26 augustus:
Raadsvragen invoering precoriobelasting in Centrum
Raadsvragen over verkeersveiligheid A270 nav fatale ongeval bij Brandevoort

Maandag 24 augustus:
Man steelt oa een beveiligingscamera van ‘n bouwterrein
Controle ‘luxe-verzuim’ op scholen na de zomervakantie

Weekend 22 & 23 augustus:
2 Afgekeurde ontwerpen voor facelift Theater Speelhuis
 Bestuurder die woning Mierloseweg ramde meldt zich

Vrijdag 21 augustus:
Advies contact met water van Aa te vermijden ingetrokken

Donderdag 20 augustus:
Aantal Helmonders met WW daalde in juli met 5,2%
In het Globaal Nieuws van De Speld: Wespenheul in Helmond al na 1 dag failliet

Woensdag 19 augustus:
Uitbreiding topsporters-galerie met Bouma en Wetzer
Snelheidsovertredingen in Helmond weer fors gestegen

Dinsdag 18 augustus:
Diana Borrero Otero (16 jaar) is voor 6de keer vermist (foto)

Maandag 17 augustus:
Helmondse (21) gewond door dronken bestuurder (filmpje)
Leidingen hoogspanningsmasten Brandevoort toegestaan
Gevaarlijke verkeerssituatie ventweg-Uiverlaan aangepast

Weekend 15 &16 augustus:
Rechter: 6 jaar voor deze laffe gewetenloze daad (video)
Geen treinen van/naar Eindhoven door aanrijding persoon

Donderdag 13 augustus:
Feyenoord neemt afscheid van Helmonder Joey Sleegers

Woensdag 12 augustus:
HIT controleerde 7 panden op het industrieterrein met succes
Behandelgroep voor peuters met taalontwikkelingsstoornis

Dinsdag 11 augustus:
Raadsvragen over de vervuiling van het kanaal
Nieky Holzken vrijdag gehuldigd tijdens Kasteeltuinconcert
Weer 6 namen toegevoegd aan line-up Festival Impact

Maandag 10 augustus:
Wereldkampioen Holzken warm ontvangen op Schiphol en in Helmond (foto’s en video’s)

Weekend 8 & 9 augustus:
De vermiste Beno Fautngilyanan is terecht
Let op: snelweg richting Eindhoven vanochtend afgesloten
Bejaarde vrouw vermist in Helmond Oost
Nieky Holzken herovert de wereldtitel kickboksen + video

Vrijdag 7 augustus:
Robustelly-orgel wordt open gemaakt
Deze maand weer extra goederentreinen

Donderdag 6 augustus:
Ivm de brand: let op met Aa-water Beek en Donk – Veghel
2 Foto’s van een snorfietsdief in actie bij de bieb
Zeppelin boven Helmond in 1932 (geen écht nieuws dus)
Spreekuren van 3 wethouders dit keer in Brandevoort
Vinylclub om liefde voor elpee te delen
Snelheidsduivel (41) reed gisteravond 104 km te hard

Woensdag 5 augustus:
Webcambeelden: bestelauto gaat op z’n kant Mierloseweg
Beno Fautngilyanan (47) is sinds zaterdag vermist (foto)
‘Schuimlaag op Aa sterk verminderd, geen milieuschade’
3 Spoorwegovergangen uren dicht (foto’s)
3 Kinderen (6 – 11 jaar) vermist in Helmond Noord
Gebouw Lakei heeft met Medifit een nieuwe huurder
Gestrande ballonvaarders ontdekten een hennepveld in Nuenen
De vermiste Pool met bebloed hoofd verliet plaats ongeval

Dinsdag 4 augustus:
Bestelauto op z’n kant bij ongeval op Mierloseweg (foto’s)
 Rijksmonument te koop, Bloemsierkunst Valentijn verhuist
Achterdijk weer open na zeer grote brand op het industrieterrein

Maandag 3 augustus:
Poolse man met bebloed hoofd wordt vermist
FC Utrecht-aanvaller Kerk naar Helmond Sport
Zeer grote brand industrieterrein (video’s en foto’s) Update door B&W

Zondag 2 augustus:
Behalve de vele foto- & video-updates bij de zeer grote brand gisteren op het industrieterrein, hebben we nog geen Nieuw Helmonds nieuws vandaag.
Al het Nieuw Helmonds nieuws van de afgelopen maand staat hier.

Henk Klarenbeek van de fractie Verouden/Van Lierop stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het dossier Hoogspanning Brandevoort. Jarenlang is er strijd gevoerd om de hoogspanningsmasten in deze wijk, zie hier een deel van hetgeen daarover op de weblog verscheen.
Aanleiding voor zijn vragen is een pittige artikel Nog steeds hoogspanning in Brandevoort (pdf). Dat verscheen in mei in de Brandevoorter Courant. Hieronder de 11 vragen (Questions). Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

 1. Onderschrijft het college de stelling in het artikel dat het dossier Hoogspanning geenszins gesloten is?
 2. Is het correct dat een aantal bewoners van de Biezenlaan en Neerwal een verzoek om planschade heeft ingediend?
 3. Hoeveel bewoners betreft dit?
 4. Is het college het met ons eens dat zorg voor gezondheid en veiligheid voor haar inwoners tot de kerntaken van een gemeente behoort?
 5. Zo neen. Waarom niet?
 6. Zo ja. Waarom lezen wij dan dat onze gemeente bij monde van haar vertegenwoordiger kennelijk vindt dat dit niet geldt voor dit dossier specifiek daar waar het gaat om overschrijding van zogeheten 0,4 MicroTeslazonne?
 7. Klopt het dat na aanpassing en inrichting van de masten publiekelijk metingen zijn toegezegd?
 8. Zo ja. Wat is dan daarvan de uitkomst en zijn deze gecommuniceerd met betrokkenen?
 9. Zo neen. Wat is dan daarvan de reden?
 10. Is het college van mening dat de verstrekte vergunning m.b.t. het samenvoegen van de twee hoogspanningslijnen, met daaraan gekoppeld de aanpassingen van de masten overeenkomt met de realisatie?
 11. Zo neen. Wat is daarvan dan de oorzaak en welke gevolgen heeft e.e.a. dan?
2reacties

Gaby van den Waardenburg van D66 stelde vanmiddag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het uitkopen van huizen bij hoogspanningslijnen en het ondergronds brengen van hoogspanningsverbindingen.
Vandaag hieronder haar 6 vragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Begin juli 2014 heeft minister Kamp de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het uitkoop- en verkabelingsprogramma. Het programma betreft een combinatie van het ondergronds brengen van verbindingen (verkabeling) en het uitkopen van huizen onder hoogspanningslijnen. Hoogspanningsverbindingen van 50, 110 en 150 kilovolt (kV) die in bevolkingskernen liggen komen in aanmerking voor verkabeling. Volgens de minister gaat het om tracés door 55 gemeenten die onder de grond kunnen worden gebracht. De uitkoopregeling heeft betrekking op woningen die direct onder hoogspanningslijnen staan van 220 of 380 kV en op woningen buiten de bebouwde kom onder hoogspanningslijnen van 50, 110 of 150 kV. Voor de uitkoopregeling stelt het ministerie van Economische Zaken 140 miljoen beschikbaar en de regeling heeft een looptijd van vijf jaar; van 2017 tot en met 2021. Daarnaast betalen de gemeenten te kosten van herbestemming van de grond. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Uit de brief van de minister blijkt dat de gemeente Helmond ook in aanmerking komt voor verkabeling. Welk tracé/welke tracés komen in Helmond voor verkabeling in aanmerking?
 2. De gemeenten zullen voor 25% van de kosten verantwoordelijk zijn. Volgens de minister heeft een aantal gemeenten gemeld van mening te zijn dat deze bijdrage niet gerechtvaardigd is; de volledige kosten zouden door de afnemers opgebracht moeten worden. Hoe staat de gemeente Helmond tegenover deze regeling?
 3. Wat zou (bij benadering) het bedrag zijn dat de gemeente Helmond bij moet dragen aan de verkabeling?
 4. Uit de bijlage bij de brief van de minister blijkt, dat in de gemeente Helmond geen woningen voor de uitkoopregeling in aanmerking komen. Waarom komen er in de gemeente Helmond geen woningen voor de uitkoopregeling in aanmerking?
 5. De minister heeft de gemeenten de mogelijkheid geboden om de lijst van woningen die (mogelijk) in aanmerking komen voor een uitkoopregeling aan te vullen. Heeft de gemeente Helmond van deze mogelijkheid gebruik gemaakt?
 6. De minister erkent in de brief dat, ondanks een zorgvuldige controle van de gegevens, het mogelijk is dat een woning aan zijn aandacht is ontsnapt. Mocht dat het geval zijn dan wordt de lijst aangevuld. Bent u voornemens nieuwe en/of aanvullende situaties te melden bij de minister?

Alleen het nieuwe Helmonds nieuws publiceren wij hier, voor het andere nieuws kijk je bij de krant

Donderdag 31 oktober:
Grote onenigheid tussen Xperience World en gemeente
Automobilist gewond bij ongeval op Venuslaan (+ foto’s)

Woensdag 30 oktober:
• Take-it is failliet
 Stand van zaken bodemverontreiniging Rijpelberg (pdf)
De hennepkwekerij in de Spechtstraat bleek al geruimd
 Geen roofkunst in Gemeentemuseum Helmond
De hennepkwekerij op de Dortmunderkade is opgerold
 De hennepkwekerij aan de Herselsestraat is opgerold (met foto’s)
 2 Helmondse zusjes deelden cadeautjes uit in Elkerliek

Dinsdag 29 oktober:
 3 Foto’s van de rommel in het kanaal vandaag
Grote verkeersopstopping na ongeluk Deurneweg (met foto’s)
 Koninklijke onderscheiding voor Willem Pronk
50 x €400 subsidie ‘opplussen’ woningen 55+-ers (op=op)

Maandag 28 oktober:
 De snds juli vermiste vrouw (22) is terecht
 Vrouw (37) niet meer vermist, ze was naar huis gegaan
 De stormschade vandaag in Helmond
 (met 12 + 3 foto’s)

Zondag 27 oktober:
 3 Inbraken in de Rijpelberg met de flippermethode
Vrouw (37) vermist in Stiphout
7 Foto’s stormschade vanochtend op de Goorsebaan

Vrijdag 25 oktober::
 Vrijwilligerspenning voor Sjaak Dekker
 Onze burgemeester woont vanaf vandaag in Helmond
 Grote verkeerscontrole Oostende en Steenovenweg

Woensdag 23 oktober:
Nieuwe locatie skatepark wederom in de Warande

Dinsdag 22 oktober:
 Foto’s van de start van de bouw Kindcentrum Mondomijn Brandevoort

Maandag 21 oktober:
 Man met groene vingers had 3 hennepplanten (en dat mag niet)
En het sportiefste gezin van Helmond is?
En het sportiefste gezin va
Helmonder (27) bekent ingooien ruit Rijpelberg (update)

Zondag 20 oktober:
Thomas Pieters bereikt de finale van de Grote Prijs

Zaterdag 19 oktober:
RTL-nieuws item over het succes van de Vlisco
• Grote tas met hennepafval uit kanaal gevist (met 6 foto’s)
Helmonder sloeg vannacht te hard op Goese politieauto
5 Minderjarigen mishandelden gisteren een 18-jarige
• Snoei zorgt voor commotie bewoners Dreeslaan
Autobrand vannacht in de Rijpelberg (met 7 foto’s)

Donderdag 17 oktober:
PvdA wil opheldering over de gezamenlijke Milieudienst
B&W declareerde slechts 264 euro afgelopen kwartaal
Tweerichtingsverkeer in de Hurksestraat
Eindhovenaar gepakt voor brandstichting Mierlo-Hout


Woensdag 16 oktober:
• 3 Design-awards voor GBO
Waarschijnlijk 1 woning per ongeluk slachtoffer brandstichting
Oorzaak brand vannacht wellicht in relationele sfeer

Dinsdag 15 oktober:
• Geen Helmondse ‘Clash of the coverbands’
Man met degens, henneptoppen en 60 dagen cel gepakt
• Foto’s van de steiger rondom de te renoveren paalwoning
• Vernieling en brandstichting vannacht (‘t politiepersbericht)
Volgende week officiële opening van 2 tunnels in Brandevoort
Maandag start de bouw van Kindcentrum Mondomijn in Brandevoort
Gemeente wil toch geld voor BSO-klaslokaal in de Dierdonkschool

Maandag 14 oktober:
Man vannacht aangehouden met een imitatiepistool

Zaterdag 12 oktober:
Helmonder (24) aan zijn gezicht gewond na straatberoving
Helmonder als enige gepakt na weggooien 600 gram hasj
Verdachte nummer 2 woninginbraak Reigerlaan gepakt
Weer een ongeval op de Deurneseweg (met foto’s)

Vrijdag 11 oktober:
• Man schopt en slaat zijn partner
Busje met hennepafval leidt naar hennepkwekerij Dierdonk
Veel misstanden bij Helmondse horeca

Donderdag 10 oktober:
Duizendste baby geboren in het Elkerliek (met foto)
Duo gepakt met gestolen kentekenplaten én een 1000-liter vat

Woensdag 9 oktober:
Michael Rieter is de lijsttrekker van Helder Helmond
21.25 uur: geen treinen tussen Helmond en Eindhoven
Beroep hoogspanningsmasten Brandevoort afgewezen
2 Mannen storten hennepresten in ónze milieustraat
Slecht 2 mogelijke spijbelaars bij een intensieve controle

Dinsdag 8 oktober:
Ongeluk bij de McDonald’s (met 5 foto’s)
Meisje (12) is 1 van 4 Roemeense Molenstraat-inbrekers

Maandag 7 oktober:
Ook een Helmonder in Oss gepakt voor drugs en witwassen
Jongen ongedeerd na aanrijding met een auto zojuist (met foto)
Vandaag geen treinen meer van/naar Eindhoven ( met updates)
Trein naar Eindhoven gisteravond met stenen bekogeld
Henneplucht verraadt 1,5 kg hennep in de kofferbak
Inbreker (16) gesnapt via de gestolen iPhone

Weekend van 5 en 6 oktober:
Hennepkwekerij Lijsterstraat ontdekt na brand (met update)
Looddief (49) op heterdaad betrapt op dak Luciakerk
Renovatie van de 2 paalwoningen is begonnen (met foto’s)
Man gooide vannacht bloembakken kapot op auto

Donderdag 3 oktober:
Helmondse (19) laat zich niet op straat in Utrecht beroven
4 Zorggroepswoningen ipv Rabobank Stiphout

Woensdag 2 oktober:
• Controle hele softdrugs-keten: oa. 5 hennepkwekerijen

Dinsdag 1 oktober:
3 Hennepkwekerijen met 328 planten opgerold
Vandaag is de weblog helaas een flink deel van de dag uit de lucht geweest, zie hier en hier voor de oorzaak.

GGG Helmond

Hoogspanning in Brandevoort blijft onderwerp van discussie. Met man en macht wordt gewerkt aan oplossingen om 2 hoogspanningsleidingen in Brandevoort in goede banen te leiden. Het laatste nieuwtje van 22 maart is dat de gemeente Helmond en TenneT een overeenkomst hebben ondertekend over een verantwoorde oplossing. Het gaat om een zogenaamde Duo Ton-verbinding. Daarbij komt de 150 kV-lijn in de hoogspanningsmasten van de 380 kV-lijn te hangen volgens een zogenaamde Ton-configuratie.
De wijkbewoners hebben hun bedenkingen bij deze nieuwe oplossing van de wethouder, die in de volksmond ‘Het wonder van Stienen’ wordt genoemd.

om te zien op welke wijze Stienen zijn wonder slijt.
.

11reacties

Column Theo van Mullekom Helmond AktiefGrote onrust in Brandevoort? Is dit wel terecht? Door een kleine groep mensen uit Brandevoort  is inmiddels veel geschreven over de “gevaren van hoogspanningslijnen”. Daardoor is er bij veel ouders ongerustheid en emotie ontstaan over de gezondheidsrisico’s voor kinderen die naar de nieuwe school zouden gaan. Dat is erg jammer. Het begin. Bij de eerste schetsen op papier moesten nagenoeg alle boerderijen verdwijnen en ontstond er een nieuw stadsdorp ” Brandevoort”. De masten weg?, de masten ondergronds?, een verkabeling van de masten?, (van twee naar een ?).Maar een ding was en is zeker, wie een huis gekocht of gehuurd had in het zicht van de hoogspanningsmasten wist, dat die dingen niet van vandaag of morgen uit het zicht van koper of huurder zouden verdwijnen. Zijn ze gevaarlijk voor de gezondheid? Ik heb me in dit onderwerp verdiept en hoop hiermee een hoop misverstanden en angsten uit de weg te ruimen. In het electromagnetisch spectrum staan bronnen op een rij die electrische en magnetische straling geven. Ze lopen van laagfrequent naar hoogfrequent. Het begint met de magneet (frequentie nul) tot aan het eind de hoogfrequente röntgen en radioactieve gammastraling. De magneet is volledig onschadelijk en de röntgen en radioactieve straling zijn zoals u weet heel schadelijk.Daartussen in zitten allerlei andere bronnen. Hoe lager de frequentie, hoe veiliger. Hoe hoger de frequentie hoe schadelijker. In het spectrum staat zonlicht naast de röntgenstraling, je kunt er huidkanker van krijgen. En zo staan de hoogspanningslijnen naast de magneet. Zij hebben dus hele lage frequenties. Lager dan HEEL VEEL apparaten die wij allemaal in huis hebben en gebruiken. Als u zich dus zorgen maakt over hoogspanningslijnen moet u zich zeker zorgen maken over uw computer, uw TV, uw mobieltje, (hoeveel kinderen gebruiken er al een), uw magnetron, uw boormachine, uw wekkerradio, uw lampen, uw scheerapparaat, uw stopcontacten door uw gehele huis enz. De electromagnetische veldsterkte die alle bovengenoemde dingen veroorzaken is te meten. De eenheid waarmee gemeten wordt is microTesla. Hoogspanningslijnen geven (vooral direct onder de lijnen) een bepaalde veldsterkte. Als je van de hoogspanningskabels wegloopt wordt die sterkte al snel niet meetbaar laag. De hoeveelheid microTesla die door de lijnen ontstaat, weegt niet op tegen de hoeveelheid die u in uw eigen huis door de aanwezigheid en het gebruik van al die apparaten creëert. Als u uw haren föhnt, (ik ben m’n hele leven kapper geweest), dan kunt u meer dan honderd keer zoveel microTesla meten. Iets dergelijks geldt voor de wekkerradio die de hele nacht vlakbij uw hoofd staat. De normen die wij in Nederland hanteren voor “Continue blootstelling” zijn erg streng nl. 0,4 microTesla. Europees is dat 100 microTesla. Maar of je nu 0,4 of 100 microTesla neemt, medisch gezien is er NOG NOOIT een onderzoek geweest dat ondubbelzinnig aantoont dat laagfrequente electromagnetische velden gezondheidseffecten hebben.. Je kunt er geen huidkanker, geen longkanker en geen Alzheimer van krijgen om er maar eens een paar te noemen. Er is onder leiding van een Engelse geleerde een wereldwijd onderzoek geweest waar veel over te doen was. Een onderzoek onder ruim 29.000 kinderen met kanker. Er zou toen ‘n verband gevonden zijn tussen wonen in de buurt van een hoogspanningskabel en de kinderen die leukemie kregen. Je kon becijferen dat er jaarlijks één extra dode viel als gevolg van die woonsituatie. Maar………..dit verhoogde risico deed zich ook voor op meer dan 600 meter afstand van de kabels. Dat betekent dat de oorzaak van die extra dode waarschijnlijk niets te maken heeft met het magnetisch veld. Ik hoop met bovenstaand verhaal veel ongerustheid bij Brandevoortse gezinnen weggenomen te hebben.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

 

PS  De norm voor de nieuw gebouwde school in Brandevoort (kosten 4 miljoen) is 0,4 microTesla. Deze norm wordt naar mijn overtuiging niet overschreden, de afstand van ‘t hart hoogspanningsmast tot school is 79.5 meter. De school moet voorlopig gesloten blijven. De rechter heeft een uitspraak gedaan op procedurele gronden, (of de gemeente de juiste procedure gevolg heeft) en niet over de gezondheidsgevolgen, daar ging deze rechtszaak niet over.